Tillbaka till Europarl-webbplatsen

Choisissez la langue de votre document :

Parlamentsfrågor
PDF 6kWORD 26k
18 februari 2016
E-015255/2015(ASW)
Samlat svar från Vytenis Andriukaitis på kommissionens vägnar
Skriftliga frågor: E-015373/15 , E-015255/15
Frågornas referensnummer: E-015255/2015, E-015373/2015

Kommissionen anser att en korrekt mätning av tillgången till hälso‐ och sjukvård är ett villkor för förbättrad tillgång till god vård och en mer jämlik hälso‐ och sjukvård. År 2016 kommer kommissionen att arbeta med att förbättra den nuvarande mätningen av tillgång och identifiera och dela bästa praxis om förbättrad tillgång till hälso‐ och sjukvård inom EU. Kommissionens arbete på detta område är för närvarande inriktat på den allmänna frågan om tillgång till god vård och är alltså inte inriktat på något specifikt område.

Såsom framgick av svaret på den skriftliga frågan E-000296/2014(1) håller kommissionen på att bedöma bidrag från aktörer rörande verktyg för att mäta tillgång. Kommissionen har samarbetat med olika aktörer för att skapa en allmän teoretisk grund som utgångspunkt för diskussionerna i denna fråga och få till stånd en bred överenskommelse om bättre sätt att mäta tillgång till hälso‐ och sjukvård. Yttrandet från den expertpanel som ni nämner i er fråga är en av stöttepelarna i detta arbete.

Vad gäller er tredje fråga är kommissionen medveten om skillnaderna i EU-ländernas nationella riktlinjer när det gäller sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, inklusive tillgången till preventivmedel. Särskilt i artikel 4.4 i direktiv 2001/83/EG(2) fastställs det bestämmelser rörande dessa skillnader i nationell lagstiftning som förbjuder eller begränsar försäljning, tillhandahållande eller användning av sådana läkemedel som preventivmedel. Kommissionen har inga befogenheter när det gäller tillgången till preventivmedel i EU-länderna. Kommissionen kan stödja regeringarna genom att främja utbyte av god praxis så att hälso‐ och sjukvårdssystem har kapacitet att ge god vård och använda resurserna så ändamålsenligt och effektivt som möjligt.

(1)http://www.europarl.europa.eu/plenary/sv/parliamentary-questions.html
(2)http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2001:311:0067:0128:sv:PDF

Rättsligt meddelande