Terug naar het Europarl-portaal

Choisissez la langue de votre document :

Parlementaire vragen
PDF 6kWORD 25k
15 april 2016
E-001123/2016(ASW)
Antwoord van vicevoorzitter Mogherini namens de Commissie
Vraagnummer: E-001123/2016

De deelname van Israëlische entiteiten aan Horizon 2020 voldoet aan de in juni 2013 vastgestelde „Richtsnoeren betreffende de mogelijkheid van Israëlische entiteiten en hun activiteiten in de door Israël sinds juni 1967 bezette gebieden om in aanmerking te komen voor subsidies, prijzen en financieringsinstrumenten die na 2014 met EU-middelen worden gefinancierd”. Hoewel in de richtsnoeren wel is bepaald waar een entiteit moet zijn gevestigd en waar de projectactiviteiten moeten worden verricht, hebben zij geen betrekking op kwesties zoals de aard van de deelnemende entiteiten (entiteiten die militaire of handelsactiviteiten uitoefenen, zijn niet uitgesloten van deelname). Er is geen rechtsgrond om entiteiten/projectpartners te weren indien zij militaire activiteiten verrichten in een ander kader dan Horizon 2020-acties. In deze context vallen de activiteiten van Israëlische entiteiten die plaatsvinden buiten het kader van de concrete geplande activiteiten van Horizon 2020, niet onder de richtsnoeren.

Bovendien onderlijnt artikel 19, lid 2, van de Horizon 2020-verordening dat alle verrichte activiteiten zich exclusief moeten richten op civiele toepassingen. Er werden verschillende mechanismen gecreëerd om te voorkomen dat EU-middelen worden gebruikt voor activiteiten die in strijd zijn met het internationale recht en de mensenrechten, waaronder een ethische toetsing van de projectvoorstellen door onafhankelijke experts en een beoordeling op mogelijk tweeërlei gebruik, overeenkomstig het toepasselijke Europese, nationale en internationale recht, met inbegrip van het Europees Handvest van de grondrechten.

De gemeenschappelijke boodschappen met het oog op de bewustmaking van EU-burgers en ‐ondernemingen aangaande hun betrokkenheid bij financiële en economische activiteiten in de nederzettingen zijn een andere kwestie, aangezien zij handelen over de mogelijke juridische en economische risico's die voortvloeien uit activiteiten in de nederzettingen.

Juridische mededeling