Tillbaka till Europarl-webbplatsen

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska (vald)
Parlamentsfrågor
PDF 6kWORD 16k
4 maj 2016
E-003761-16
Frågor för skriftligt besvarande E-003761-16
till kommissionen
Artikel 130 i arbetsordningen
Alain Cadec (PPE) , Eric Andrieu (S&D) , Jean Arthuis (ALDE) , Anna Maria Corazza Bildt (PPE) , Edward Czesak (ECR) , Nicola Danti (S&D) , Michel Dantin (PPE) , Paolo De Castro (S&D) , Angélique Delahaye (PPE) , Dennis de Jong (GUE/NGL) , Philippe Juvin (PPE) , Alain Lamassoure (PPE) , Mairead McGuinness (PPE)

 Angående:  Allianser mellan återförsäljare på nationell och europeisk nivå
 Skriftligt svar 

I sin rapport om unionens konkurrenspolitik (2015) vidhåller Europaparlamentet att en effektiv och trovärdig konkurrenspolitik inte bara får inriktas på att sänka konsumentpriserna utan också måste beakta den europeiska ekonomins strategiska intressen. Det är i denna anda som GD Konkurrens lät genomföra en studie 2014 om de ekonomiska effekterna av den storskaliga detaljhandeln. Innovationsförmåga, investeringar, konkurrenskraft, hållbarhet, små och medelstora företags särskilda konkurrensförhållanden samt sociala och miljömässiga standarder gagnar medborgarna lika mycket som sänkta konsumentpriser.

Inför en strukturerad dialog mellan de båda institutionerna uppmanar Europaparlamentet i sin rapport om unionens konkurrenspolitik (2015) kommissionen att stärka utbytet av bästa praxis via Europeiska konkurrensnätverket i syfte att ta itu med de problematiska allianserna mellan återförsäljare på nationell och europeisk nivå.

1. Har kommissionen för avsikt att inom en nära framtid föra upp denna fråga på Europeiska konkurrensnätverkets dagordning?

2. Till följd av kommissionsordförande Jean-Claude Junckers tal om tillståndet i unionen, kan kommissionen klargöra sin strategi som syftar till att säkerställa att konkurrensen inom livsmedelssektorn är värdeskapande för hela leveranskedjan?

Frågans originalspråk: FR 
Rättsligt meddelande