Επιστροφή στη διαδικτυακή πύλη Europarl

Choisissez la langue de votre document :

Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
PDF 201kWORD 16k
1 Αυγούστου 2016
E-006165-16
Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-006165-16
προς την Επιτροπή
Άρθρο 130 του Κανονισμού
Julie Ward (S&D) , Ana Gomes (S&D) , Hugues Bayet (S&D) , Barbara Spinelli (GUE/NGL) , Takis Hadjigeorgiou (GUE/NGL) , Nicola Caputo (S&D) , Edouard Martin (S&D) , Dennis de Jong (GUE/NGL) , David Borrelli (EFDD) , Jude Kirton-Darling (S&D) , Matt Carthy (GUE/NGL) , Lynn Boylan (GUE/NGL) , Martina Anderson (GUE/NGL) , Liadh Ní Riada (GUE/NGL) , Fabio De Masi (GUE/NGL) , Tania González Peñas (GUE/NGL) , Brando Benifei (S&D) , Julia Reda (Verts/ALE) , Eric Andrieu (S&D) , Pedro Silva Pereira (S&D) , Costas Mavrides (S&D) , Jan Keller (S&D) , Nicola Danti (S&D) , Virginie Rozière (S&D) , Marc Tarabella (S&D) , Bronis Ropė (Verts/ALE) , Beatriz Becerra Basterrechea (ALDE)

 Θέμα:  Jose Manuel Barroso και Goldman Sachs
 Γραπτή απάντηση 

Ο Jose Manuel Barroso, πρώην Πρόεδρος της Επιτροπής, ανέλαβε καθήκοντα προέδρου της εταιρείας Goldman Sachs International και συμβούλου σχετικά με τις επιπτώσεις του Brexit.

Δεδομένου του ρόλου του κ. Barroso ως επικεφαλής της Επιτροπής κατά τη διάρκεια της οικονομικής κατάρρευσης του 2008 και της κρίσης της ευρωζώνης που ακολούθησε, η κίνηση αυτή συνιστά σοβαρή σύγκρουση συμφερόντων, η οποία φαίνεται να παραβιάζει το άρθρο 245 της ΣΛΕΕ.

Σε μια τόσο ευαίσθητη χρονική συγκυρία, όταν ο ευρωσκεπτικισμός και ο λαϊκιστικός εθνικισμός αυξάνονται σε όλη την Ευρώπη, η ΕΕ πρέπει να λογοδοτεί, να καταβάλλει προσπάθειες για τους πολίτες της και να συνεργάζεται μαζί τους, και να είναι σε θέση να βασίζεται στην εμπιστοσύνη τους. Αυτό το είδος συμπεριφοράς όχι μόνο δημιουργεί λανθασμένα κίνητρα για τους υπαλλήλους και τους φορείς λήψης αποφάσεων της ΕΕ αλλά, επίσης, υπονομεύει την εμπιστοσύνη των πολιτών στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα.

1. Ποια μέτρα θα λάβει η Επιτροπή προκειμένου να ενισχύσει τους κώδικες δεοντολογίας και τους κανόνες διαφάνειας για τους Επιτρόπους και τους υπαλλήλους σε όλα τα επίπεδα, μεταξύ άλλων όσον αφορά την απασχόληση μετά τη θητεία τους, και για να δώσει μεγαλύτερες εξουσίες και ανεξαρτησία στην ad hoc Επιτροπή Δεοντολογίας για τους Επιτρόπους;

2. Προτίθεται η Επιτροπή να παρατείνει τη δεκαοκτάμηνη περίοδο απαγόρευσης της άσκησης νέας δραστηριότητας για τους Επιτρόπους και τους ανώτερους υπαλλήλους;

3. Προτίθεται η Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο προσφυγής στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περίπτωση του κ. Barroso σύμφωνα με το άρθρο 245 της ΣΛΕΕ;

Πρωτότυπη γλώσσα της ερώτησης: EN 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου