Tagasi Europarli portaali

Choisissez la langue de votre document :

Parlamendi esitatud küsimused
PDF 191kWORD 17k
28. september 2016
E-007203-16
Kirjalikult vastatav küsimus E-007203-16
komisjonile
Kodukorra artikkel 130
Josef Weidenholzer (S&D) , Frank Engel (PPE) , Sophia in 't Veld (ALDE) , Ulrike Lunacek (Verts/ALE) , Péter Niedermüller (S&D) , Laura Ferrara (EFDD) , Birgit Sippel (S&D) , Róża Gräfin von Thun und Hohenstein (PPE) , Evelyn Regner (S&D) , Kati Piri (S&D) , István Ujhelyi (S&D) , Kathleen Van Brempt (S&D) , Knut Fleckenstein (S&D) , Karoline Graswander-Hainz (S&D) , Inés Ayala Sender (S&D) , Cecilia Wikström (ALDE) , Gérard Deprez (ALDE) , Michel Reimon (Verts/ALE) , Jutta Steinruck (S&D) , Olle Ludvigsson (S&D) , Jens Geier (S&D) , Eugen Freund (S&D) , Tanja Fajon (S&D) , Brando Benifei (S&D) , Marju Lauristin (S&D) , Soraya Post (S&D) , Sylvie Guillaume (S&D) , Sylvia-Yvonne Kaufmann (S&D) , Claude Moraes (S&D) , Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy (S&D) , Andrejs Mamikins (S&D) , Cécile Kashetu Kyenge (S&D) , Elly Schlein (S&D) , Juan Fernando López Aguilar (S&D) , Anna Hedh (S&D) , Constanze Krehl (S&D) , Paul Tang (S&D) , Ana Gomes (S&D) , Marie-Christine Vergiat (GUE/NGL) , Miltiadis Kyrkos (S&D) , Beatriz Becerra Basterrechea (ALDE) , Victor Boştinaru (S&D) , Udo Bullmann (S&D) , Isabelle Thomas (S&D) , Demetris Papadakis (S&D) , Pervenche Berès (S&D) , Ismail Ertug (S&D) , Pier Antonio Panzeri (S&D) , Maria Arena (S&D) , Karin Kadenbach (S&D) , Dariusz Rosati (PPE) , Angelika Mlinar (ALDE) , Benedek Jávor (Verts/ALE) , Csaba Molnár (S&D) , Tibor Szanyi (S&D)

 Teema:  Süüdistused ELi raha omastamise kohta Ungaris
 Kirjalik vastus 

OLAFi 2015. aasta aruandest nähtub, et kolme aasta jooksul uuriti 17 juhtumit, mis on seotud võimaliku pettusega ELi raha kasutamisel Ungaris. Põhjendatud kahtlus ELi raha omastamise kohta on olemas14 juhul. See tähendab, et rohkem kui 80 % puhul uuritud juhtumitest oli tegemist rahaliste vahendite väärkasutusega, ning selle kohta esitati soovitused.

Seda arvesse võttes väljendavad allakirjutanud muret, et suur osa taristu- ja tööhõiveprogrammide jaoks mõeldud rahalistest vahenditest on väärkasutatud.

Üks näide on peaministri maamajja viiv 6 km pikkune raudteeliin, milleks kulutati 1,9 miljonit eurot maksumaksjate raha. Väited, et seda raudteeliini kasutab 2560‐7080 inimest päevas, osutusid suuresti liialdatuks ning tegelik reisijate arv päevas on kõigest 30‐50.

1. Milliseid meetmeid on komisjon juba võtnud, et ergutada Ungarit OLAFi soovitusi ellu viima?

2. Kas komisjoni on teavitatud Ungari ametivõimude tegevusest ja kohtumenetlustest seoses nimetatud juhtumitega, ning kuidas aitab tulevane Euroopa Prokuratuur selliseid juhtumeid uurida?

3. Kas komisjon saaks anda teavet juba tagasinõutud raha kohta ja selle kohta, milliseid meetmeid veel võetakse, et põhjendatult makstud summad tagasi nõuda?

Keel, milles küsimus esitati: EN 
Õigusalane teave