Uz Europarl portālu

Choisissez la langue de votre document :

Deputātu jautājumi
PDF 194kWORD 17k
2016. gada 28. septembris
E-007203-16
Jautājums, uz kuru jāatbild rakstiski, E-007203-16
Komisijai
Reglamenta 130. pants
Josef Weidenholzer (S&D) , Frank Engel (PPE) , Sophia in 't Veld (ALDE) , Ulrike Lunacek (Verts/ALE) , Péter Niedermüller (S&D) , Laura Ferrara (EFDD) , Birgit Sippel (S&D) , Róża Gräfin von Thun und Hohenstein (PPE) , Evelyn Regner (S&D) , Kati Piri (S&D) , István Ujhelyi (S&D) , Kathleen Van Brempt (S&D) , Knut Fleckenstein (S&D) , Karoline Graswander-Hainz (S&D) , Inés Ayala Sender (S&D) , Cecilia Wikström (ALDE) , Gérard Deprez (ALDE) , Michel Reimon (Verts/ALE) , Jutta Steinruck (S&D) , Olle Ludvigsson (S&D) , Jens Geier (S&D) , Eugen Freund (S&D) , Tanja Fajon (S&D) , Brando Benifei (S&D) , Marju Lauristin (S&D) , Soraya Post (S&D) , Sylvie Guillaume (S&D) , Sylvia-Yvonne Kaufmann (S&D) , Claude Moraes (S&D) , Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy (S&D) , Andrejs Mamikins (S&D) , Cécile Kashetu Kyenge (S&D) , Elly Schlein (S&D) , Juan Fernando López Aguilar (S&D) , Anna Hedh (S&D) , Constanze Krehl (S&D) , Paul Tang (S&D) , Ana Gomes (S&D) , Marie-Christine Vergiat (GUE/NGL) , Miltiadis Kyrkos (S&D) , Beatriz Becerra Basterrechea (ALDE) , Victor Boştinaru (S&D) , Udo Bullmann (S&D) , Isabelle Thomas (S&D) , Demetris Papadakis (S&D) , Pervenche Berès (S&D) , Ismail Ertug (S&D) , Pier Antonio Panzeri (S&D) , Maria Arena (S&D) , Karin Kadenbach (S&D) , Dariusz Rosati (PPE) , Angelika Mlinar (ALDE) , Benedek Jávor (Verts/ALE) , Csaba Molnár (S&D) , Tibor Szanyi (S&D)

 Temats:  Apsūdzības par Eiropas fondu piesavināšanos Ungārijā
 Rakstiska atbilde 

OLAF 2015. gada ziņojumā ir konstatēts, ka triju gadu laikā tikušas veiktas izmeklēšanas 17 lietās par iespējamu Eiropas fondu krāpniecisku izmantošanu. 14 gadījumos bija pamatotas aizdomas par ES fondu piesavināšanos. Tas nozīmē, ka vairāk nekā 80 % izmeklēšanu fondi bija izlietoti ļaunprātīgi un tika sniegti ieteikumi.

Ņemot to vērā, parakstītājiem pastāv bažas, ka ir ļaunprātīgi izmantota liela daļa fondu, kas paredzēti infrastruktūras un nodarbinātības programmām.

Viens šāds piemērs ir 6 kilometrus gara dzelzceļa līnija uz premjerministra lauku mājām, kurai tika iztērēta nodokļu maksātāju nauda EUR 1,9 miljonu apmērā. Apgalvojumi, ka šo dzelzceļa līniju izmantos 2560–7080 cilvēku dienā, izrādījās ļoti pārspīlēti, un faktiskie skaitļi uzrādīja, ka dienā ir tikai 30–50 pasažieru.

1. Kādus pasākumus Komisija jau ir veikusi, lai mudinātu Ungāriju ievērot OLAF ziņojumā sniegtos ieteikumus?

2. Vai Komisijai ir ziņas par Ungārijas iestāžu darbībām un tiesvedību šajās lietās, un kā topošā Eiropas Prokuratūra palīdzēs labāk izmeklēt šādus gadījumus?

3. Vai Komisija var sniegt informāciju par jau atgūto naudu un par to, kādi turpmākie pasākumi tiks veikti, lai atgūtu nepareizi izmaksātus fondu līdzekļus?

Jautājuma oriģinālvaloda: EN 
Juridisks paziņojums