Powrót na stronę Europarl

Choisissez la langue de votre document :

Interpelacje
PDF 197kWORD 17k
28 września 2016 r.
E-007203-16
Pytanie wymagające odpowiedzi pisemnej E-007203-16
do Komisji
art. 130 Regulaminu
Josef Weidenholzer (S&D) , Frank Engel (PPE) , Sophia in 't Veld (ALDE) , Ulrike Lunacek (Verts/ALE) , Péter Niedermüller (S&D) , Laura Ferrara (EFDD) , Birgit Sippel (S&D) , Róża Gräfin von Thun und Hohenstein (PPE) , Evelyn Regner (S&D) , Kati Piri (S&D) , István Ujhelyi (S&D) , Kathleen Van Brempt (S&D) , Knut Fleckenstein (S&D) , Karoline Graswander-Hainz (S&D) , Inés Ayala Sender (S&D) , Cecilia Wikström (ALDE) , Gérard Deprez (ALDE) , Michel Reimon (Verts/ALE) , Jutta Steinruck (S&D) , Olle Ludvigsson (S&D) , Jens Geier (S&D) , Eugen Freund (S&D) , Tanja Fajon (S&D) , Brando Benifei (S&D) , Marju Lauristin (S&D) , Soraya Post (S&D) , Sylvie Guillaume (S&D) , Sylvia-Yvonne Kaufmann (S&D) , Claude Moraes (S&D) , Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy (S&D) , Andrejs Mamikins (S&D) , Cécile Kashetu Kyenge (S&D) , Elly Schlein (S&D) , Juan Fernando López Aguilar (S&D) , Anna Hedh (S&D) , Constanze Krehl (S&D) , Paul Tang (S&D) , Ana Gomes (S&D) , Marie-Christine Vergiat (GUE/NGL) , Miltiadis Kyrkos (S&D) , Beatriz Becerra Basterrechea (ALDE) , Victor Boştinaru (S&D) , Udo Bullmann (S&D) , Isabelle Thomas (S&D) , Demetris Papadakis (S&D) , Pervenche Berès (S&D) , Ismail Ertug (S&D) , Pier Antonio Panzeri (S&D) , Maria Arena (S&D) , Karin Kadenbach (S&D) , Dariusz Rosati (PPE) , Angelika Mlinar (ALDE) , Benedek Jávor (Verts/ALE) , Csaba Molnár (S&D) , Tibor Szanyi (S&D)

 Przedmiot:  Oskarżenia o przywłaszczenie środków z budżetu UE na Węgrzech
 Odpowiedź na piśmie 

Ze sprawozdania OLAF-u za 2015 r. wynika, że w okresie trzech lat przeprowadzono dochodzenia w 17 sprawach dotyczących możliwości popełnienia oszustw w wykorzystaniu środków unijnych na Węgrzech. W 14 sprawach zaszło uzasadnione podejrzenie przywłaszczenia środków z budżetu UE. Oznacza to, że w ponad 80 % dochodzeń stwierdzono niewłaściwe wykorzystanie środków i wydano zalecenia.

W świetle powyższego sygnatariuszy niepokoi fakt, że znaczna część środków przeznaczona na programy na rzecz infrastruktury i zatrudnienia została niewłaściwie spożytkowana.

Jednym z przykładów jest 6-kilometrowa linia kolejowa prowadząca do wiejskiej posiadłości premiera, do budowy której wykorzystano 1,9 mln EUR z pieniędzy podatników. Twierdzenia, że z linii korzystać będzie od 2 560 do 7 080 osób dziennie okazały się znacznie przesadzone w stosunku do rzeczywistej liczby pasażerów wynoszącej zaledwie od 30 do 50 osób dziennie.

1. Jakie kroki podjęła już Komisja, aby zachęcić Węgry do wzięcia pod uwagę zaleceń wydanych w sprawozdaniu OLAF-u?

2. Czy Komisja jest informowana o działaniach węgierskich władz i postępowaniach sądowych w tych sprawach i w jaki sposób przyszła Prokuratura Europejska pomoże w skuteczniejszym badaniu tego rodzaju spraw?

3. Czy Komisja może udzielić informacji o kwotach, jakie już odzyskała oraz o tym, jakie dalsze kroki zostaną podjęte w celu odzyskania niesłusznie wypłaconych środków?

Oryginalny język pytania: EN 
Informacja prawna