Nazaj na portal Europarl

Choisissez la langue de votre document :

Parlamentarna vprašanja
PDF 192kWORD 17k
28. september 2016
E-007203-16
Vprašanje za pisni odgovor E-007203-16
za Komisijo
Člen 130 poslovnika
Josef Weidenholzer (S&D) , Frank Engel (PPE) , Sophia in 't Veld (ALDE) , Ulrike Lunacek (Verts/ALE) , Péter Niedermüller (S&D) , Laura Ferrara (EFDD) , Birgit Sippel (S&D) , Róża Gräfin von Thun und Hohenstein (PPE) , Evelyn Regner (S&D) , Kati Piri (S&D) , István Ujhelyi (S&D) , Kathleen Van Brempt (S&D) , Knut Fleckenstein (S&D) , Karoline Graswander-Hainz (S&D) , Inés Ayala Sender (S&D) , Cecilia Wikström (ALDE) , Gérard Deprez (ALDE) , Michel Reimon (Verts/ALE) , Jutta Steinruck (S&D) , Olle Ludvigsson (S&D) , Jens Geier (S&D) , Eugen Freund (S&D) , Tanja Fajon (S&D) , Brando Benifei (S&D) , Marju Lauristin (S&D) , Soraya Post (S&D) , Sylvie Guillaume (S&D) , Sylvia-Yvonne Kaufmann (S&D) , Claude Moraes (S&D) , Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy (S&D) , Andrejs Mamikins (S&D) , Cécile Kashetu Kyenge (S&D) , Elly Schlein (S&D) , Juan Fernando López Aguilar (S&D) , Anna Hedh (S&D) , Constanze Krehl (S&D) , Paul Tang (S&D) , Ana Gomes (S&D) , Marie-Christine Vergiat (GUE/NGL) , Miltiadis Kyrkos (S&D) , Beatriz Becerra Basterrechea (ALDE) , Victor Boştinaru (S&D) , Udo Bullmann (S&D) , Isabelle Thomas (S&D) , Demetris Papadakis (S&D) , Pervenche Berès (S&D) , Ismail Ertug (S&D) , Pier Antonio Panzeri (S&D) , Maria Arena (S&D) , Karin Kadenbach (S&D) , Dariusz Rosati (PPE) , Angelika Mlinar (ALDE) , Benedek Jávor (Verts/ALE) , Csaba Molnár (S&D) , Tibor Szanyi (S&D)

 Zadeva:  Obtožbe o poneverbi evropskih sredstev na Madžarskem
 Pisni odgovor 

Poročilo urada OLAF za leto 2015 navaja, da je bilo v treh letih na Madžarskem preiskanih 17 primerov domnevnih goljufij pri uporabi evropskih sredstev. V 14 primerih je šlo za utemeljen sum poneverbe sredstev EU. To pomeni, da je bila v več kot 80 % primerov ugotovljena nepravilna uporaba sredstev, na podlagi česar so bila podana priporočila.

Ob upoštevanju navedenega so podpisniki zaskrbljeni, da je bil poneverjen velik delež sredstev, namenjenih za infrastrukturo in programe zaposlovanja.

Eden takih primerov je šestkilometrska železniška proga do podeželske rezidence predsednika vlade, za katero je bilo porabljenih 1,9 milijona EUR davkoplačevalskega denarja. Trditve, da bo progo uporabljalo 2560–7080 ljudi dnevno, so se izkazale za močno pretirane, saj jo dejansko uporablja le 30–50 ljudi dnevno.

1. Katere ukrepe je Komisija doslej sprejela, da bi Madžarsko spodbudila k upoštevanju priporočil iz poročila urada OLAF?

2. Ali je Komisija seznanjena z dejavnostmi madžarskih organov in sodnimi postopki v navedenih primerih in kako bi ustanovitev evropskega javnega tožilstva v prihodnosti pripomogla k boljši preiskavi takih primerov?

3. Ali lahko Komisija poda informacije o že vrnjenem denarju in katere ukrepe namerava še sprejeti za vrnitev neupravičeno plačanih sredstev?

Izvirni jezik vprašanja: EN 
Pravno obvestilo