Επιστροφή στη διαδικτυακή πύλη Europarl

Choisissez la langue de votre document :

Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
PDF 203kWORD 18k
3 Φεβρουαρίου 2017
E-000809-17
Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-000809-17
προς την Επιτροπή
Άρθρο 130 του Κανονισμού
Judith Sargentini (Verts/ALE) , Ernest Urtasun (Verts/ALE) , Bodil Valero (Verts/ALE) , Max Andersson (Verts/ALE) , Klaus Buchner (Verts/ALE) , Alyn Smith (Verts/ALE) , Paloma López Bermejo (GUE/NGL) , João Ferreira (GUE/NGL) , Takis Hadjigeorgiou (GUE/NGL) , Rina Ronja Kari (GUE/NGL) , Stelios Kouloglou (GUE/NGL) , Kostadinka Kuneva (GUE/NGL) , Estefanía Torres Martínez (GUE/NGL) , Patrick Le Hyaric (GUE/NGL)

 Θέμα:  Επιθεωρήσεις της ΕΕ στους τομείς της υγείας και της ασφάλειας των τροφίμων στη Δυτική Σαχάρα
 Γραπτή απάντηση 

Στην απάντησή της στη γραπτή ερώτηση E-004000/2016, η Αντιπρόεδρος/Ύπατη Εκπρόσωπος δήλωσε ότι αναβλήθηκαν τρεις από τους τέσσερις προγραμματισμένους ελέγχους στο Μαρόκο το 2016 από τη Γενική Διεύθυνση Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (ΓΔ SANTE) και ότι κατά τον εναπομένοντα έλεγχο (2016-8915) δεν θα πραγματοποιηθεί επίσκεψη στα κατεχόμενα εδάφη της Σαχάρας.

Στις 21 Δεκεμβρίου 2016 το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης απεφάνθη, σχετικά με την υπόθεση C-104/16 P — Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά Μετώπου Πολισάριο, ότι οι Συμφωνίες Σύνδεσης και Φιλελευθεροποίησης που έχουν συναφθεί μεταξύ της ΕΕ και του Μαρόκου δεν μπορούν να εφαρμοστούν στη Δυτική Σαχάρα.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα της ΓΔ SANTE, έχουν προγραμματιστεί τέσσερις έλεγχοι στο Μαρόκο το 2017 (2017-6227· 2017-6220· 2017-6190· 2017-6128).

Μπορεί η Επιτροπή να επιβεβαιώσει ότι, σύμφωνα με τα ευρήματα του ΔΕΕ στην υπόθεση C-104/16 P, η υπηρεσία Ελέγχων και Αναλύσεων στον Τομέα της Υγείας και των Τροφίμων δεν θα επισκεφθεί μαροκινές υποδομές ή μαροκινούς οργανισμούς που βρίσκονται στα κατεχόμενα εδάφη της Σαχάρας;

Μπορεί να διασαφηνίσει ποιες εθνικές αρχές θεωρεί αρμόδιες για τη χορήγηση πιστοποιητικών ασφάλειας των τροφίμων για προϊόντα προερχόμενα από τη Δυτική Σαχάρα, όπως απαιτεί η νομοθεσία της EΕ;

[Η ερώτηση έχει λάβει τη στήριξη και άλλων βουλευτών, πέραν του/των συντάκτη/-ών της(1)]

(1)Η ερώτηση έχει λάβει τη στήριξη του Miguel Viegas (GUE/NGL), João Pimenta Lopes (GUE/NGL).

Πρωτότυπη γλώσσα της ερώτησης: EN 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου