Terug naar het Europarl-portaal

Choisissez la langue de votre document :

Parlementaire vragen
PDF 7kWORD 20k
3 februari 2017
E-000809-17
Vraag met verzoek om schriftelijk antwoord E-000809-17
aan de Commissie
Artikel 130 van het Reglement
Judith Sargentini (Verts/ALE) , Ernest Urtasun (Verts/ALE) , Bodil Valero (Verts/ALE) , Max Andersson (Verts/ALE) , Klaus Buchner (Verts/ALE) , Alyn Smith (Verts/ALE) , Paloma López Bermejo (GUE/NGL) , João Ferreira (GUE/NGL) , Takis Hadjigeorgiou (GUE/NGL) , Rina Ronja Kari (GUE/NGL) , Stelios Kouloglou (GUE/NGL) , Kostadinka Kuneva (GUE/NGL) , Estefanía Torres Martínez (GUE/NGL) , Patrick Le Hyaric (GUE/NGL)

 Betreft:  Gezondheids‐ en voedselveiligheidsinspecties door de EU in de Westelijke Sahara
 Schriftelijk antwoord 

In haar antwoord op schriftelijke vraag E-004000/2016 verklaarde de vicevoorzitter/hoge vertegenwoordiger dat drie van de vier door het directoraat-generaal Gezondheid en Voedselveiligheid (DG SANTE) in 2016 geplande audits in Marokko zijn uitgesteld en dat in het kader van de vierde controle (2016-8915) geen bezoek wordt gebracht aan de door de Sahrawi bezette gebieden.

Op 21 december 2016 heeft het Europees Hof van Justitie in zijn arrest in zaak C-104/16 P, Raad/Front Polisario, bepaald dat de tussen de EU en Marokko gesloten associatieovereenkomst en liberaliseringsovereenkomst niet van toepassing zijn op het gebied van de Westelijke Sahara.

Op de website van DG SANTE staat vermeld dat er voor 2017 in Marokko vier audits gepland staan (2017-6227; 2017-6220; 2017-6190; 2017-6128).

Kan de Commissie bevestigen dat de dienst van het directoraat Gezondheids‐ en Voedselaudits en Analyse, overeenkomstig het arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie in zaak C-104/16 P, geen bezoek zal brengen aan Marokkaanse infrastructuren of andere Marokkaanse entiteiten die zich bevinden in de door de Sahrawi bezette gebieden?

Kan de Commissie verduidelijken welke nationale autoriteiten zij bevoegd acht voor het afgeven van voedsel‐ en veiligheidscertificaten voor producten uit de Westelijke Sahara, zoals door de EU-wetgeving vereist?

[Vraag ondersteund door andere leden dan de opsteller(s)(1)]

(1)Vraag ondersteund door Miguel Viegas (GUE/NGL), João Pimenta Lopes (GUE/NGL)

Oorspronkelijke taal van de vraag: EN 
Juridische mededeling - Privacybeleid