Powrót na stronę Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski (wybrano)
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska
Interpelacje
PDF 107kWORD 22k
4 maja 2017 r.
E-000907/2017(ASW)
Odpowiedź udzielona przez komisarz Marianne Thyssen w imieniu Komisji
Numer referencyjny pytania: E-000907/2017

Rozporządzenie (WE) nr 883/2004(1) oraz zaproponowane zmiany do dyrektywy 96/71/WE, mimo że dotyczą odrębnych kwestii, wzajemnie się uzupełniają. W swoim wniosku w sprawie zmiany dyrektywy o delegowaniu pracowników(2) Komisja zaoponowała, by do pracowników delegowanych miały zastosowanie wszystkie przepisy prawa pracy państwa przyjmującego, w przypadku gdy planowany lub rzeczywisty okres delegowania przekracza 24 miesiące. Zaproponowany okres zostałby w ten sposób dopasowany do maksymalnego okresu przynależności do systemu zabezpieczenia społecznego państwa wysyłającego zgodnie z rozporządzeniem w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

W dniu 13 grudnia 2016 r. w ramach swojego programu prac na rok 2016 r. Komisja przyjęła wniosek(3) w sprawie zmiany rozporządzeń (WE) nr 883/2004 i 987/2009 dotyczących koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. We wniosku zaktualizowano przepisy UE w dziedzinie świadczeń dla bezrobotnych, świadczeń w zakresie opieki długoterminowej, dostępu obywateli biernych zawodowo do świadczeń społecznych oraz koordynacji systemów zabezpieczeń społecznych w przypadku pracowników delegowanych. W odniesieniu do tej ostatniej kwestii we wniosku doprecyzowano i wzmocniono obecne zasady. Dopilnowano również, aby władze krajowe miały odpowiednie środki umożliwiające sprawdzenie statusu zabezpieczenia społecznego pracowników delegowanych oraz pozwalające zaradzić ewentualnym nieuczciwym praktykom lub nadużyciom(4).

Wniosek Komisji(5) został przekazany Parlamentowi Europejskiemu i Radzie w celu przedyskutowania. We wspólnej deklaracji wydanej przez Parlament Europejski, Radę oraz Komisję uzgodniono też, że ma on charakter priorytetowy. Po tym, jak współprawodawcy osiągną porozumienie, rozporządzenie zacznie obowiązywać we wszystkich państwach członkowskich pierwszego dnia następującego po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Do czasu wejścia w życie nowych przepisów obowiązują obecne.

(1)Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, Dz.U. L 166 z 30.4.2004, s. 1; rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 987/2009 z dnia 16 września 2009 r. dotyczące wykonywania rozporządzenia (WE) nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, Dz.U. L 284 z 30.10.2009, s. 1.
(2)COM(2016)0128 final z dnia 8 marca 2016 r.
(3)COM(2016)0815 final.
(4)Odnośne przepisy to: motyw 18b, art. 11 ust. 5 lit. m, art. 12, art.13 ust. 4a, art. 75a, art. 76a rozporządzenia (WE) nr 883/2004 oraz art. 1(ea), art. 5, 14, 15, 16, 19, 20a, 73 i art. 89 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 987/2009.
(5)http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=849&langId=pl&newsId=2699&moreDocuments=yes&tableName=news

Informacja prawna