Terug naar het Europarl-portaal

Choisissez la langue de votre document :

Parlementaire vragen
PDF 98kWORD 17k
7 maart 2017
E-001542-17
Vraag met verzoek om schriftelijk antwoord E-001542-17
aan de Commissie (Vicevoorzitter/Hoge Vertegenwoordiger)
Artikel 130 van het Reglement
Barbara Spinelli (GUE/NGL) , Stefan Eck (GUE/NGL) , Martina Anderson (GUE/NGL) , Dennis de Jong (GUE/NGL) , Neoklis Sylikiotis (GUE/NGL) , Petras Auštrevičius (ALDE) , Barbara Lochbihler (Verts/ALE) , Hilde Vautmans (ALDE) , Bart Staes (Verts/ALE) , Marina Albiol Guzmán (GUE/NGL) , Jean Lambert (Verts/ALE) , Claudiu Ciprian Tănăsescu (S&D) , Ivan Štefanec (PPE) , Dietmar Köster (S&D) , Josu Juaristi Abaunz (GUE/NGL) , Nathalie Griesbeck (ALDE) , Marietje Schaake (ALDE) , Tania González Peñas (GUE/NGL) , Liisa Jaakonsaari (S&D) , Sirpa Pietikäinen (PPE) , Julie Ward (S&D) , Sophia in 't Veld (ALDE) , Takis Hadjigeorgiou (GUE/NGL) , Yana Toom (ALDE) , Eva Joly (Verts/ALE) , Nessa Childers (S&D) , Valentinas Mazuronis (ALDE) , Fabio Massimo Castaldo (EFDD) , Eleonora Forenza (GUE/NGL) , Liliana Rodrigues (S&D) , Bodil Valero (Verts/ALE) , Tanja Fajon (S&D) , Bronis Ropė (Verts/ALE) , Elly Schlein (S&D) , Marie-Christine Vergiat (GUE/NGL) , Gabriele Zimmer (GUE/NGL)

 Betreft:  VP/HR — Plannen van de Commissie voor samenwerking met Libië inzake migratie
 Schriftelijk antwoord 

Volgens een verslag van de UNSMIL en de OHCHR van 13 december 2016(1) heeft de instorting van het rechtsstelsel in Libië geleid tot een staat van straffeloosheid, waarin gewapende groepen, criminele bendes, smokkelaars en zelfs overheidsfunctionarissen uiterst illegale methodes gebruiken om de stroom van migranten en asielzoekers in het land te bedwingen. In detentiecentra, die voornamelijk onder leiding staan van het Departement voor het bestrijden van illegale migratie, worden migranten willekeurig opgesloten en door bewakers van dit departement gefolterd of op andere manieren mishandeld. De omstandigheden zijn er vernederend en onmenselijk: migranten worden onrechtmatig opgesloten, gefolterd, vermoord, seksueel uitgebuit, of hun mensenrechten worden op nog andere manieren geschonden. De UNSMIL weet uit betrouwbare bron dat sommige leden van overheidsinstellingen en lokale functionarissen deelgenomen hebben aan mensenhandel en aan de uitbuiting van en geweld tegen vluchtelingen.

Gezien dit alles, en gezien het standpunt van de VN dat Libië geen veilig land is: wat zijn de criteria van de Commissie voor de samenwerking met Libië?

Kan de uitbesteding van opsporings‐ en reddingsdiensten in de praktijk leiden tot refoulement?

Op welke duurzame grondslag meent de Commissie dat het passend is een partnerschap te sluiten met dit derde land, dat nog steeds geen stabiele staatsstructuur heeft en het Verdrag van Genève betreffende de status van vluchtelingen nog niet ondertekend heeft?

(1)http://www.ohchr.org/Documents/Countries/LY/DetainedAndDehumanised_en.pdf

Oorspronkelijke taal van de vraag: EN 
Juridische mededeling