Terug naar het Europarl-portaal

Choisissez la langue de votre document :

Parlementaire vragen
PDF 198kWORD 21k
15 september 2017
E-005767-17
Vraag met verzoek om schriftelijk antwoord E-005767-17
aan de Commissie
Artikel 130 van het Reglement
Barbara Spinelli (GUE/NGL) , Marisa Matias (GUE/NGL) , Sofia Sakorafa (GUE/NGL) , Josef Weidenholzer (S&D) , Bart Staes (Verts/ALE) , Bronis Ropė (Verts/ALE) , Alfred Sant (S&D) , Laura Ferrara (EFDD) , Josep-Maria Terricabras (Verts/ALE) , Stelios Kouloglou (GUE/NGL) , Kostas Chrysogonos (GUE/NGL) , Elly Schlein (S&D) , Marie-Christine Vergiat (GUE/NGL) , Eleonora Evi (EFDD) , Stefan Eck (GUE/NGL) , Sylvie Guillaume (S&D) , Benedek Jávor (Verts/ALE) , Eva Joly (Verts/ALE) , Sergio Gaetano Cofferati (S&D) , Norica Nicolai (ALDE) , Elena Valenciano (S&D) , Claude Rolin (PPE) , Josu Juaristi Abaunz (GUE/NGL) , Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL) , Fabio Massimo Castaldo (EFDD) , Andrejs Mamikins (S&D) , Tanja Fajon (S&D) , Hilde Vautmans (ALDE) , Juan Fernando López Aguilar (S&D) , Nessa Childers (S&D) , Miguel Urbán Crespo (GUE/NGL) , Neoklis Sylikiotis (GUE/NGL) , Gabriele Zimmer (GUE/NGL) , Ana Gomes (S&D) , Ernest Urtasun (Verts/ALE) , Takis Hadjigeorgiou (GUE/NGL) , Nicola Caputo (S&D) , Tania González Peñas (GUE/NGL) , Julie Ward (S&D) , Javier Nart (ALDE) , Ramon Tremosa i Balcells (ALDE) , Mady Delvaux (S&D) , Nathalie Griesbeck (ALDE) , Sabine Lösing (GUE/NGL) , Jordi Solé (Verts/ALE) , Soraya Post (S&D) , Dietmar Köster (S&D) , Molly Scott Cato (Verts/ALE) , Ivan Jakovčić (ALDE) , Kostadinka Kuneva (GUE/NGL) , Barbara Lochbihler (Verts/ALE) , Nikolaos Chountis (GUE/NGL) , Helmut Scholz (GUE/NGL) , José Inácio Faria (PPE)

 Betreft:  Toepassing van herplaatsingsbesluiten 2015/1523 en 2015/1601 vóór de afloopdatum ervan (26 september 2017)
 Schriftelijk antwoord 

Op 6 september 2017 heeft het Europees Hof van Justitie een uitspraak gedaan waarin het de beroepen van Slowakije en Hongarije tegen herplaatsing verwierp. In deze uitspraak stelde het Hof dat het gebrek aan medewerking door bepaalde lidstaten de voornaamste oorzaak is van het beperkte aantal herplaatsingen van personen die om internationale bescherming verzoeken.

Een door de Europese Raad voor vluchtelingen en ballingen (ECRE) gepubliceerd document met als titel „Relocation not Procrastination” (Herplaatsing in plaats van getreuzel) heeft als conclusie dat de politieke en juridische weerstand tegen het herplaatsen van personen die om internationale bescherming verzoeken, verschillende vormen aanneemt, gaande van het uitdrukken van prohibitieve voorkeuren door bepaalde lidstaten tot aanzienlijke vertragingen bij de toezegging van plaatsen voor herplaatsing en bij de verwerking en verstrekking van aanbiedingen aan Italië en Griekenland(1).

De uiterste datum (26 september 2017) voor de toepassing van herplaatsingsbesluiten 2015/1523 en 2015/1601 is nakend.

1. Is de Commissie voornemens nieuwe vorderingen wegens inbreuk in te stellen tegen lidstaten die de besluiten niet naleven?

2. Is de Commissie van plan om het solidariteitsaspect van herplaatsingen als prioritair te beschouwen en de  terugkeer naar Italië en Griekenland conform de Dublinregels te herzien?

3. In september 2015 kondigde voorzitter Juncker een permanent herplaatsingsmechanisme in het kader van het Dublinsysteem aan, en in mei 2017 vroeg het Parlement aan de Commissie om in afwachting van de hervorming van het Dublinsysteem een nieuw herplaatsingsvoorstel te doen. Waarom heeft commissaris Avramopoulos in deze context meegedeeld dat de Commissie geen nieuwe voorstellen inzake herplaatsing zal voorleggen?

(1)https://www.ecre.org/wp-content/uploads/2017/09/Policy-Note-07.pdf

Oorspronkelijke taal van de vraag: EN 
Juridische mededeling