Retur til Europarl-portal

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk (valgt)
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska
Parlamentariske forespørgsler og spørgsmål
PDF 107kWORD 21k
29. november 2017
E-006037/2017(ASW)
Svar afgivet på Kommissionens vegne af Marianne Thyssen
Forespørgslens reference: E-006037/2017

Kommissionen deler det ærede medlems bekymring med hensyn til situationen for sårbare børn i Europa.

Politikker til at bekæmpe fattigdom og social udstødelse henhører primært under medlemsstaternes kompetence. Kommissionen hjælper og støtter dem i deres bestræbelser gennem politiske retningslinjer(1), udveksling af god praksis og finansiering. I perioden 2014-2020 er mindst 20 % af Den Europæiske Socialfonds budget blevet øremærket til projekter i medlemsstaterne med fokus på social inklusion, og det er sandsynligvis socialt udsatte børn, som vil få gavn af disse(2).

I de senere år har Kommissionen studeret medlemsstaternes socialpolitikker mere indgående, herunder de sociale udgifter til børn og familier. Vedtagelsen i april 2017 af den europæiske søjle for sociale rettigheder(3) vil bidrage væsentligt til denne indsats. Søjlens 11. princip fokuserer på retten til prismæssigt overkommelige pasningstilbud af høj kvalitet samt retten til beskyttelse mod fattigdom. Gennemførelsen heraf, samt af søjlens andre principper, vil blive drøftet med medlemsstaterne, navnlig i forbindelse med det europæiske semester. I denne forbindelse vil fremskridtene blive overvåget ved hjælp af den nye sociale resultattavle(4)#. På samlingen i Rådet (beskæftigelse, socialpolitik, sundhed og forbrugerpolitik) den 23. oktober i Luxembourg udtrykte EU's ministre for beskæftigelse og socialpolitik deres enstemmige tilslutning til den europæiske søjle for sociale rettigheder.

I perioden 2017-2018 vil Kommissionen gennemføre den forberedende foranstaltning, som Europa-Parlamentet har vedtaget med henblik på at undersøge gennemførligheden af en mulig børnegarantiordning(5).

(1)Kommissionens henstilling (2013/112/EU) »Investering i børn: Hvordan man bryder den onde cirkel for de socialt udsatte« http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2013:059:FULL&from=EN
(2)25,6 % af Den Europæiske Socialfonds samlede allokering på 86,4 mia. EUR er øremærket til foranstaltninger vedrørende social inklusion, og alle medlemsstaterne skal afsætte mindst 20 % af midlerne fra Den Europæiske Socialfond til anvendelse inden for social inklusion. Den Europæiske Fond for Bistand til de Socialt Dårligst Stillede stiller 3,8 mia. EUR til rådighed, der kan anvendes til at imødekomme særlige behov hos børn, der er udsat for materielle afsavn. Den Europæiske Fond for Regionaludvikling tildeler desuden 11,9 mia. EUR til foranstaltninger vedrørende social inklusion, som børn kan få gavn af.
(3)https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights_da
(4)https://composite-indicators.jrc.ec.europa.eu/social-scoreboard/
(5)04 03 77 25 »Forberedende foranstaltning — Børnegarantiordning/indførelse af en europæisk børnegaranti og finansiel støtte dertil«

Juridisk meddelelse