Επιστροφή στη διαδικτυακή πύλη Europarl

Choisissez la langue de votre document :

Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
PDF 102kWORD 21k
11 Ιουνίου 2018
E-000820/2018(ASW)
Απάντηση του κ. Andriukaitis εξ ονόματος της Επιτροπής
Αριθμός αναφοράς της ερώτησης: E-000820/2018

Η Επιτροπή εφαρμόζει ορθά την απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 21ης Δεκεμβρίου 2016, με την οποία διευκρινίστηκε ότι οι προτιμησιακοί δασμολογικοί συντελεστές που έχουν χορηγηθεί σε μαροκινά προϊόντα βάσει της συμφωνίας Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) - Μαρόκου δεν εφαρμόζονται στη Δυτική Σαχάρα.

Η κατάρτιση του καταλόγου εγκαταστάσεων επεξεργασίας τροφίμων, ωστόσο, δεν συνδέεται με το ζήτημα της χορήγησης ή της μη χορήγησης πρόσβασης σε προτιμησιακούς δασμούς. Εκτελείται σύμφωνα με την υγειονομική και φυτοϋγειονομική νομοθεσία της ΕΕ και ιδίως με το άρθρο 12 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 854/2004(1). Είναι ανεξάρτητη από την εφαρμογή της συμφωνίας σύνδεσης και αποσκοπεί να διασφαλίσει ότι τα προϊόντα που εισάγονται από οποιαδήποτε τρίτη χώρα ή έδαφος στην ΕΕ προέρχονται από εγκαταστάσεις που πληρούν τις απαιτήσεις υγιεινής της ΕΕ.

(1)Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 854/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, για τον καθορισμό ειδικών διατάξεων για την οργάνωση των επίσημων ελέγχων στα προϊόντα ζωικής προέλευσης που προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο, ΕΕ L 139 της 30.4.2004, σ. 206-320.

Τελευταία ενημέρωση: 12 Ιουνίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου