Επιστροφή στη διαδικτυακή πύλη Europarl

Choisissez la langue de votre document :

Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
PDF 193kWORD 18k
8 Φεβρουαρίου 2018
E-000820-18
Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-000820-18
προς την Επιτροπή
Άρθρο 130 του Κανονισμού
Bodil Valero (Verts/ALE) , Javier Couso Permuy (GUE/NGL) , Neoklis Sylikiotis (GUE/NGL) , Renata Briano (S&D) , António Marinho e Pinto (ALDE) , Brando Benifei (S&D) , Ivo Vajgl (ALDE) , Jytte Guteland (S&D) , Marita Ulvskog (S&D) , Isabella Adinolfi (EFDD) , Sergio Gaetano Cofferati (S&D) , Norbert Neuser (S&D) , Miguel Urbán Crespo (GUE/NGL) , Jean Lambert (Verts/ALE) , Ana Gomes (S&D)

 Θέμα:  Εγκεκριμένοι μαροκινοί εισαγωγείς με έδρα στη Δυτική Σαχάρα
 Γραπτή απάντηση 

Σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 854/2004, «τα προϊόντα ζωικής προέλευσης πρέπει να εισάγονται μόνο από τρίτη χώρα ή τμήμα τρίτης χώρας που περιλαμβάνεται σε κατάλογο, ο οποίος καταρτίζεται και ενημερώνεται με τη διαδικασία του άρθρου 19 παράγραφος 2» του εν λόγω κανονισμού.

Στις 21 Δεκεμβρίου 2016, το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ) απεφάνθη στην υπόθεση C-104/16 P, Συμβούλιο κατά Μετώπου Πολισάριο, ότι καμία εμπορική συμφωνία ή συμφωνία σύνδεσης μεταξύ της ΕΕ και του Μαρόκου δεν μπορεί να ισχύει στη Δυτική Σαχάρα, καθώς το έδαφος αυτό είναι «χωριστό και διακριτό» από το Μαρόκο.

Στις 31 Ιανουαρίου 2017, απαντώντας σε γραπτή ερώτηση, ο Επίτροπος Cañete δήλωσε ότι, ως εκ τούτου, η Επιτροπή θα ενεργεί «λαμβάνοντας δεόντως υπόψη το χωριστό και διακριτό καθεστώς του εδάφους της Δυτικής Σαχάρας σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο».

Μετά την απόφαση του ΔΕΕ, η Επιτροπή δεν έχει καταρτίσει χωριστό κατάλογο των εγκεκριμένων εισαγωγέων από τη Δυτική Σαχάρα και συνεχίζει να περιλαμβάνει τους εισαγωγείς που είναι εγκατεστημένοι στο κατεχόμενο έδαφος της Δυτικής Σαχάρας στον κατάλογο των μαροκινών εισαγωγέων.

Μπορεί η Επιτροπή να εξηγήσει τους λόγους για τους οποίους δεν θεωρεί ότι το έδαφος της Δυτικής Σαχάρας είναι χωριστό και διακριτό από το Μαρόκο, κατά την εφαρμογή του άρθρου 11 παράγραφος 1 του κανονισμού 854/2004 σε σχέση με τους εισαγωγείς που είναι εγκατεστημένοι στη Δυτική Σαχάρα;

Πρωτότυπη γλώσσα της ερώτησης: EN 
Τελευταία ενημέρωση: 22 Φεβρουαρίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου