Tillbaka till Europarl-webbplatsen

Choisissez la langue de votre document :

Parlamentsfrågor
PDF 102kWORD 18k
8 februari 2018
E-000820-18
Frågor för skriftligt besvarande E-000820-18
till kommissionen
Artikel 130 i arbetsordningen
Bodil Valero (Verts/ALE) , Javier Couso Permuy (GUE/NGL) , Neoklis Sylikiotis (GUE/NGL) , Renata Briano (S&D) , António Marinho e Pinto (ALDE) , Brando Benifei (S&D) , Ivo Vajgl (ALDE) , Jytte Guteland (S&D) , Marita Ulvskog (S&D) , Isabella Adinolfi (EFDD) , Sergio Gaetano Cofferati (S&D) , Norbert Neuser (S&D) , Miguel Urbán Crespo (GUE/NGL) , Jean Lambert (Verts/ALE) , Ana Gomes (S&D)

 Angående:  Anläggningar belägna i Västsahara från vilka marockansk import är tillåten
 Skriftligt svar 

I artikel 11.1 i förordning (EG) nr 854/2004 fastställs följande: ”Produkter av animaliskt ursprung får importeras endast från ett tredje land eller en del av ett tredje land som finns med i en förteckning som skall upprättas och uppdateras enligt förfarandet i artikel 19.2.”

Den 21 december 2016 fastslog EU-domstolen i mål C-104/16 P – rådet mot Polisario – att inga handels‐ eller associeringsavtal mellan EU och Marocko får tillämpas på Västsahara eftersom territoriet har ”åtskild och avgränsad” status i förhållande till Marocko.

I ett svar på en skriftlig fråga sa kommissionsledamot Cañete den 31 januari 2017 att kommissionen hädanefter skulle agera så att vederbörlig hänsyn tas till att Västsaharas territorium enligt internationell rätt har åtskild och avgränsad status.

Sedan domstolen avkunnade sin dom har kommissionen inte upprättat någon separat förteckning över anläggningar i Västsahara från vilka import är tillåten, och förteckningen över godkända marockanska anläggningar omfattar fortfarande anläggningar som är belägna på Västsaharas ockuperade territorium.

Kan kommissionen förklara varför den inte betraktar Västsaharas territorium som åtskilt och avgränsat från Marocko när den tillämpar bestämmelserna i artikel 11.1 i förordning (EG) nr 854/2004 på anläggningar i Västsahara?

Frågans originalspråk: EN 
Senaste uppdatering: 23 februari 2018Rättsligt meddelande