Nazaj na portal Europarl

Choisissez la langue de votre document :

Parlamentarna vprašanja
PDF 188kWORD 18k
8. februar 2018
E-000823-18
Vprašanje za pisni odgovor E-000823-18
za Komisijo
Člen 130 poslovnika
Bodil Valero (Verts/ALE) , Florent Marcellesi (Verts/ALE) , Javier Couso Permuy (GUE/NGL) , Neoklis Sylikiotis (GUE/NGL) , Renata Briano (S&D) , António Marinho e Pinto (ALDE) , Ivo Vajgl (ALDE) , Jytte Guteland (S&D) , Marita Ulvskog (S&D) , Isabella Adinolfi (EFDD) , Sergio Gaetano Cofferati (S&D) , Norbert Neuser (S&D) , Miguel Urbán Crespo (GUE/NGL) , Maria Lidia Senra Rodríguez (GUE/NGL) , Jean Lambert (Verts/ALE) , Ana Gomes (S&D)

 Zadeva:  Ocena GD MARE o sporazumu o partnerstvu v ribiškem sektorju med EU in Marokom
 Pisni odgovor 

Dne 8. januarja 2018, pred začetkom pogajanj o novem protokolu, je Generalni direktorat za pomorske zadeve in ribištvo (GD MARE) objavil predhodno in naknadno oceno sporazumov o partnerstvu v ribiškem sektorju med EU in Marokom.

Komisija mora vidik človekovih pravic vključiti v vsako oceno učinka, ki se „izvaja za zakonodajne in nezakonodajne predloge, izvedbene ukrepe in trgovinske sporazume s pomembnimi gospodarskimi, socialnimi in okoljskimi učinki, ali pri opredeljevanju prihodnjih politik“(1).

Dne 14. junija 2016 je Sodišče Evropske unije v zadevi C-263/14, Parlament proti Svetu, razsodilo, da spoštovanje človekovih pravic in mednarodnega prava nista le programska cilja, temveč sta pravni zahtevi za vsako delovanje EU, kot to določata Pogodba o Evropski uniji in člena 205 Pogodbe o delovanju Evropske unije.

Zakaj ocena GD MARE ni vključevala vidika človekovih pravic?

Zakaj se ocenjevalci niso posvetovali z zahodnosaharskimi organizacijami za človekove pravice?

(1)Strateški okvir in akcijski načrt EU za človekove pravice in demokracijo, ki ga je Svet sprejel 25. junija 2012 in je na voljo na: http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-11855-2012-INIT/sl/pdf

Izvirni jezik vprašanja: EN 
Zadnja posodobitev: 28. februar 2018Pravno obvestilo