Tillbaka till Europarl-webbplatsen

Choisissez la langue de votre document :

Parlamentsfrågor
PDF 98kWORD 18k
8 februari 2018
E-000824-18
Frågor för skriftligt besvarande E-000824-18
till kommissionen
Artikel 130 i arbetsordningen
Bodil Valero (Verts/ALE) , Florent Marcellesi (Verts/ALE) , Javier Couso Permuy (GUE/NGL) , Renata Briano (S&D) , António Marinho e Pinto (ALDE) , Ivo Vajgl (ALDE) , Jytte Guteland (S&D) , Marita Ulvskog (S&D) , Isabella Adinolfi (EFDD) , Sergio Gaetano Cofferati (S&D) , Norbert Neuser (S&D) , Miguel Urbán Crespo (GUE/NGL) , Jean Lambert (Verts/ALE) , Ana Gomes (S&D)

 Angående:  Rättslig grund för export från Västsahara till EU
 Skriftligt svar 

Den 21 december 2016 fastslog EU-domstolen i mål C-104/16 P – rådet mot Polisario – att inga handels‐ eller associeringsavtal mellan EU och Marocko får tillämpas på Västsahara eftersom territoriet har ”åtskild och avgränsad” status i förhållande till Marocko.

Kommissionen gav 2017 tillåtelse till företag i det ockuperade Västsahara att exportera livsmedel av animaliskt ursprung till EU.

Sedan EU-domstolens avgörande 2016, på vilken rättslig grund har dessa företag exporterat sina produkter till EU?

Frågans originalspråk: EN 
Senaste uppdatering: 23 februari 2018Rättsligt meddelande