Retur til Europarl-portal

Choisissez la langue de votre document :

Parlamentariske forespørgsler og spørgsmål
PDF 99kWORD 17k
19. marts 2018
E-001661-18
Forespørgsel til skriftlig besvarelse E-001661-18
til Kommissionen (Næstformand/Højtstående repræsentant)
jf. forretningsordenens artikel 130
Marietje Schaake (ALDE) , Pavel Telička (ALDE) , Morten Helveg Petersen (ALDE) , Julie Ward (S&D) , Izaskun Bilbao Barandica (ALDE) , Hans-Olaf Henkel (ECR) , Petras Auštrevičius (ALDE) , Monika Beňová (S&D) , Barbara Lochbihler (Verts/ALE) , Hilde Vautmans (ALDE) , Tunne Kelam (PPE) , Michèle Rivasi (Verts/ALE) , Eva Joly (Verts/ALE) , Nessa Childers (S&D) , Anna Elżbieta Fotyga (ECR) , Zigmantas Balčytis (S&D) , Svetoslav Hristov Malinov (PPE) , Alyn Smith (Verts/ALE) , Bronis Ropė (Verts/ALE) , Monica Macovei (ECR) , Michaela Šojdrová (PPE) , Bodil Valero (Verts/ALE)

 Om:  VP/HR — Syrisk sikkerhedsembedsmand i Italien på trods af EU's sanktioner
 Skriftlig besvarelse 

Der er forlydender om, at Ali Mamlouk, som tilhører Assad-regimet, var i Italien i sidste måned for at drøfte sikkerhedsanliggender med de italienske myndigheder(1). Mamlouk er en af præsident Assads ledende embedsmænd med ansvar for sikkerhed og var en af de første, der blev omfattet af EU's sanktioner. Disse sanktioner pålægger medlemsstaterne »at hindre indrejse i eller transit gennem deres område for de personer, der er ansvarlige for den voldelige undertrykkelse af civilbefolkningen i Syrien«(2).

Har NF/HR kendskab til Mamlouks tilstedeværelse i Italien? Vil hun i givet fald på det kraftigste fordømme hans tilstedeværelse i en medlemsstat, insistere på, at den italienske regering gør det samme, og undersøge, hvor anvendelsen af sanktionerne gik galt?

I medfør af princippet om universel jurisdiktion kan nationale domstole retsforfølge enkeltpersoner for alvorlige forbrydelser, der krænker folkeretten, herunder forbrydelser mod menneskeheden, krigsforbrydelser og folkedrab. Er NF/HR enig i, at de italienske myndigheder burde have arresteret Mamlouk, hvis han rent faktisk var i Italien, for at drage ham til ansvar for de igangværende grusomheder, som begås af præsident Bashar al-Assad og hans regime mod den syriske befolkning?

Vil NF/HR undersøge, under hvilke omstændigheder Mamlouk kunne komme til Italien? Hvilke foranstaltninger vil hun træffe over for Italien for åbenlyst at overtræde EU's sanktioner?

(1)http://carnegie-mec.org/diwan/75699
(2)http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=CELEX%3A32011D0273

Forespørgslens originalsprog: EN 
Seneste opdatering: 23. april 2018Juridisk meddelelse