Tagasi Europarli portaali

Choisissez la langue de votre document :

Parlamendi esitatud küsimused
PDF 195kWORD 17k
19. märts 2018
E-001661-18
Kirjalikult vastatav küsimus E-001661-18
komisjonile (Asepresident/Kõrge esindaja)
Kodukorra artikkel 130
Marietje Schaake (ALDE) , Pavel Telička (ALDE) , Morten Helveg Petersen (ALDE) , Julie Ward (S&D) , Izaskun Bilbao Barandica (ALDE) , Hans-Olaf Henkel (ECR) , Petras Auštrevičius (ALDE) , Monika Beňová (S&D) , Barbara Lochbihler (Verts/ALE) , Hilde Vautmans (ALDE) , Tunne Kelam (PPE) , Michèle Rivasi (Verts/ALE) , Eva Joly (Verts/ALE) , Nessa Childers (S&D) , Anna Elżbieta Fotyga (ECR) , Zigmantas Balčytis (S&D) , Svetoslav Hristov Malinov (PPE) , Alyn Smith (Verts/ALE) , Bronis Ropė (Verts/ALE) , Monica Macovei (ECR) , Michaela Šojdrová (PPE) , Bodil Valero (Verts/ALE)

 Teema:  VP/HR – Süüria julgeolekuametniku viibimine Itaalias ELi sanktsioonidest hoolimata
 Kirjalik vastus 

Assadi režiimi liige Ali Mamlouk viibis teadete kohaselt eelmisel kuul Itaalias, et arutada julgeolekuküsimusi Itaalia ametivõimudega(1). Mamlouk on president Assadi kõrge julgeolekuametnik ja oli üks esimesi, kelle suhtes kehtestati ELi sanktsioonid. Need sanktsioonid nõuavad, et liikmesriigid võtavad vajalikud meetmed, et hoida ära selliste isikute, kes vastutavad tsiviilelanike vastu suunatud vägivaldsete repressioonide eest Süürias, sisenemine oma riigi territooriumile või selle läbimine(2).

Kas asepresident ja kõrge esindaja on Mamlouki Itaalias viibimisest teadlik? Kui jah, siis kas ta kavatseb Mamlouki liikmesriigis viibimise teravalt hukka mõista, Itaalia valitsuselt sama nõuda ning uurida, kuidas sanktsioonide kohaldamine ebaõnnestus?

Universaalse jurisdiktsiooni põhimõtte kohaselt võib riiklik kohus mõista kohut üksikisikute üle raskete kuritegude eest, millega rikutakse rahvusvahelist õigust, sh inimsusevastased kuriteod, sõjakuriteod ja genotsiid. Kas asepresident ja kõrge esindaja nõustub, et Itaalia ametivõimud oleksid pidanud juhul, kui Mamlouk viibis tõepoolest Itaalias, Mamlouki arreteerima, et võtta ta vastutusele president Assadi ja tema režiimi poolt Süüria elanikkonna vastu jätkuvalt toime pandavate kohutavate kuritegude eest?

Kas asepresident ja kõrge esindaja kavatseb uurida asjaolusid, mis võimaldasid Mamloukil Itaaliasse saabuda? Milliseid meetmeid kavatseb ta ELi sanktsioonide raske rikkumise eest Itaalia vastu võtta?

(1)http://carnegie-mec.org/diwan/75699
(2)http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=CELEX%3A32011D0273

Keel, milles küsimus esitati: EN 
Viimane päevakajastamine: 23. aprill 2018Õigusalane teave