Terug naar het Europarl-portaal

Choisissez la langue de votre document :

Parlementaire vragen
PDF 97kWORD 17k
19 maart 2018
E-001661-18
Vraag met verzoek om schriftelijk antwoord E-001661-18
aan de Commissie (Vicevoorzitter/Hoge Vertegenwoordiger)
Artikel 130 van het Reglement
Marietje Schaake (ALDE) , Pavel Telička (ALDE) , Morten Helveg Petersen (ALDE) , Julie Ward (S&D) , Izaskun Bilbao Barandica (ALDE) , Hans-Olaf Henkel (ECR) , Petras Auštrevičius (ALDE) , Monika Beňová (S&D) , Barbara Lochbihler (Verts/ALE) , Hilde Vautmans (ALDE) , Tunne Kelam (PPE) , Michèle Rivasi (Verts/ALE) , Eva Joly (Verts/ALE) , Nessa Childers (S&D) , Anna Elżbieta Fotyga (ECR) , Zigmantas Balčytis (S&D) , Svetoslav Hristov Malinov (PPE) , Alyn Smith (Verts/ALE) , Bronis Ropė (Verts/ALE) , Monica Macovei (ECR) , Michaela Šojdrová (PPE) , Bodil Valero (Verts/ALE)

 Betreft:  VP/HR — Syrische veiligheidsfunctionaris in Italië ondanks sancties
 Schriftelijk antwoord 

Naar verluidt is Ali Mamlouk, een lid van het bewind van Assad, afgelopen maand in Italië geweest om veiligheidsvraagstukken te bespreken met de Italiaanse autoriteiten(1). De heer Mamlouk is een hooggeplaatste veiligheidsfunctionaris onder president Assad en hij was een van de eerste personen voor wie EU-sancties golden. Deze sancties vereisen van de lidstaten dat zij „binnenkomst op of doorreis via hun grondgebied […] beletten van de op de lijst in de bijlage vermelde personen die verantwoordelijk zijn voor de gewelddadige repressie tegen de burgerbevolking in Syrië”(2).

Is de VV/HV op de hoogte van de aanwezigheid van de heer Mamlouk in Italië? Indien ja, zal zij zijn aanwezigheid in een lidstaat in de krachtigste bewoordingen veroordelen, er bij de Italiaanse regering op aandringen hetzelfde te doen en nagaan waar het bij de toepassing van de sancties misging?

Krachtens het beginsel van universele jurisdictie kunnen nationale rechtbanken individuen vervolgen voor ernstige misdrijven die schending inhouden van het internationaal recht, met inbegrip van misdaden tegen de menselijkheid, oorlogsmisdaden en genocide. Is de VV/HV het ermee eens dat de Italiaanse autoriteiten de heer Mamlouk hadden moeten arresteren, als hij inderdaad in Italië is geweest, om van hem rekenschap te verlangen voor de aanhoudende gruweldaden die door president Assad en zijn bewind tegen de Syrische bevolking worden begaan?

Zal de VV/HV een onderzoek instellen naar de omstandigheden waaronder de heer Mamlouk in staat was Italië binnen te reizen? Welke maatrelen zal zij tegen Italië nemen voor deze flagrante schending van de EU-sancties?

(1)http://carnegie-mec.org/diwan/75699
(2)http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX%3A32011D0273

Oorspronkelijke taal van de vraag: EN 
Laatst bijgewerkt op: 23 april 2018Juridische mededeling