Powrót na stronę Europarl

Choisissez la langue de votre document :

Interpelacje
PDF 198kWORD 17k
19 marca 2018 r.
E-001661-18
Pytanie wymagające odpowiedzi pisemnej E-001661-18
do Komisji (Wiceprzewodniczącej/Wysokiej Przedstawiciel)
art. 130 Regulaminu
Marietje Schaake (ALDE) , Pavel Telička (ALDE) , Morten Helveg Petersen (ALDE) , Julie Ward (S&D) , Izaskun Bilbao Barandica (ALDE) , Hans-Olaf Henkel (ECR) , Petras Auštrevičius (ALDE) , Monika Beňová (S&D) , Barbara Lochbihler (Verts/ALE) , Hilde Vautmans (ALDE) , Tunne Kelam (PPE) , Michèle Rivasi (Verts/ALE) , Eva Joly (Verts/ALE) , Nessa Childers (S&D) , Anna Elżbieta Fotyga (ECR) , Zigmantas Balčytis (S&D) , Svetoslav Hristov Malinov (PPE) , Alyn Smith (Verts/ALE) , Bronis Ropė (Verts/ALE) , Monica Macovei (ECR) , Michaela Šojdrová (PPE) , Bodil Valero (Verts/ALE)

 Przedmiot:  Wiceprzewodnicząca/Wysoka Przedstawiciel – Wizyta we Włoszech syryjskiego funkcjonariusza służb bezpieczeństwa pomimo sankcji UE
 Odpowiedź na piśmie 

Ali Mamluk, członek reżimu Asada, odwiedził w zeszłym miesiącu Włochy w celu omówienia z władzami włoskimi kwestii związanych z bezpieczeństwem(1). Ali Mamluk jest wysokim rangą funkcjonariuszem służb bezpieczeństwa prezydenta Asada i jedną z pierwszych osób objętych unijnymi sankcjami. Sankcje te nakładają na państwa członkowskie obowiązek „uniemożliwienia wjazdu na swoje terytoria lub przejazdu przez nie (…) osobom odpowiedzialnym za brutalne represje wobec ludności cywilnej w Syrii”(2).

Czy wiceprzewodnicząca Komisji/Wysoka Przedstawiciel zdaje sobie sprawę z obecności A. Mamluka we Włoszech? Jeżeli tak, czy potępi z całą stanowczością jego obecność w państwie członkowskim, będzie nalegać na rząd włoski, by zrobił to samo, i zwróci się z zapytaniem o powody niezastosowania sankcji?

Zgodnie z zasadą represji wszechświatowej sądy krajowe mogą ścigać indywidualne osoby za wszelkie poważne przestępstwa naruszające prawo międzynarodowe, w tym za zbrodnie przeciw ludzkości, zbrodnie wojenne i ludobójstwo. Czy wiceprzewodnicząca Komisji/Wysoka Przedstawiciel podziela stanowisko, że władze włoskie powinny były aresztować A. Mamluka, jeśli rzeczywiście przebywał on we Włoszech, w celu pociągnięcia go do odpowiedzialności za okrucieństwa, jakich prezydent Asad i jego reżim dopuścili się wobec ludności syryjskiej?

Czy wiceprzewodnicząca Komisji/Wysoka Przedstawiciel zamierza zbadać, w jakich okolicznościach A. Mamluk był w stanie przybyć do Włoch? Jakie działania podejmie przeciwko Włochom w związku z rażącym naruszeniem sankcji UE?

(1)http://carnegie-mec.org/diwan/75699
(2)http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32011D0273

Oryginalny język pytania: EN 
Ostatnia aktualizacja: 23 kwietnia 2018Informacja prawna