Tillbaka till Europarl-webbplatsen

Choisissez la langue de votre document :

Parlamentsfrågor
PDF 196kWORD 17k
19 mars 2018
E-001661-18
Frågor för skriftligt besvarande E-001661-18
till kommissionen (Vice ordföranden/Höga representanten)
Artikel 130 i arbetsordningen
Marietje Schaake (ALDE) , Pavel Telička (ALDE) , Morten Helveg Petersen (ALDE) , Julie Ward (S&D) , Izaskun Bilbao Barandica (ALDE) , Hans-Olaf Henkel (ECR) , Petras Auštrevičius (ALDE) , Monika Beňová (S&D) , Barbara Lochbihler (Verts/ALE) , Hilde Vautmans (ALDE) , Tunne Kelam (PPE) , Michèle Rivasi (Verts/ALE) , Eva Joly (Verts/ALE) , Nessa Childers (S&D) , Anna Elżbieta Fotyga (ECR) , Zigmantas Balčytis (S&D) , Svetoslav Hristov Malinov (PPE) , Alyn Smith (Verts/ALE) , Bronis Ropė (Verts/ALE) , Monica Macovei (ECR) , Michaela Šojdrová (PPE) , Bodil Valero (Verts/ALE)

 Angående:  VP/HR – Syrisk säkerhetstjänsteman i Italien trots EU:s sanktioner
 Skriftligt svar 

Ali Mamlouk, en medlem av Assadregimen, har enligt rapporter uppehållit sig i Italien förra månaden för att diskutera säkerhetsfrågor med de italienska myndigheterna(1). Mamlouk är en högt uppsatt säkerhetstjänsteman hos president al-Assad, och var en av de första personerna som omfattades av EU:s sanktioner. Dessa sanktioner ålägger medlemsstaterna att ”förhindra inresa till eller transitering genom deras territorier för personer som är ansvariga för våldsamt förtryck av civilbefolkningen i Syrien”(2).

Är vice ordföranden/den höga representanten medveten om Mamlouks närvaro i Italien? Om så är fallet, kommer hon att fördöma dennes närvaro i en medlemsstat i starkast möjliga ordalag, insistera på att den italienska regeringen agerar på samma sätt och utreda varför sanktionerna inte har tillämpats?

I enlighet med principen om universell jurisdiktion kan nationella domstolar lagföra personer för grova brott mot internationell rätt, inbegripet brott mot mänskligheten, krigsförbrytelser och folkmord. Håller vice ordföranden/den höga representanten med om att de italienska myndigheterna borde ha arresterat Mamlouk, om han verkligen befann sig i Italien, för att ställa honom till svars för de pågående övergreppen från president al-Assads och Assadregimens sida mot den syriska befolkningen?

Kommer vice ordföranden/den höga representanten att utreda de omständigheter under vilka Mamlouk fick möjlighet att resa till Italien? Vilka åtgärder kommer hon att vidta mot Italien för att landet på ett flagrant sätt brutit mot EU:s sanktioner?

(1)http://carnegie-mec.org/diwan/75699
(2)http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX%3A32011D0273

Frågans originalspråk: EN 
Senaste uppdatering: 23 april 2018Rättsligt meddelande