Nazaj na portal Europarl

Choisissez la langue de votre document :

Parlamentarna vprašanja
PDF 200kWORD 18k
25. maj 2018
E-002847-18
Vprašanje za pisni odgovor E-002847-18
za Komisijo (podpredsednica/visoka predstavnica)
Člen 130 poslovnika
Wajid Khan (S&D) , Barbara Lochbihler (Verts/ALE) , Fabio Massimo Castaldo (EFDD) , Alessia Maria Mosca (S&D) , Javier Nart (ALDE) , Bart Staes (Verts/ALE) , Merja Kyllönen (GUE/NGL) , Izaskun Bilbao Barandica (ALDE) , Ivo Vajgl (ALDE) , Csaba Sógor (PPE) , Theresa Griffin (S&D) , Urmas Paet (ALDE) , Marie-Christine Vergiat (GUE/NGL) , Robert Rochefort (ALDE) , Baroness Nosheena Mobarik (ECR) , Karoline Graswander-Hainz (S&D) , Bronis Ropė (Verts/ALE) , David Martin (S&D) , Richard Corbett (S&D) , Marietje Schaake (ALDE) , Ana Gomes (S&D) , Clare Moody (S&D) , Soraya Post (S&D) , Bodil Valero (Verts/ALE) , Pavel Telička (ALDE) , Margrete Auken (Verts/ALE) , Jude Kirton-Darling (S&D) , Julie Ward (S&D) , Hilde Vautmans (ALDE) , Ismail Ertug (S&D) , Molly Scott Cato (Verts/ALE) , Pascal Durand (Verts/ALE) , Nessa Childers (S&D) , Sirpa Pietikäinen (PPE) , Liliana Rodrigues (S&D) , José Inácio Faria (PPE) , John Howarth (S&D)

 Zadeva:  VP/HR – nadaljnji ukrepi na podlagi sklepov Sveta o Mjanmaru z dne 26. februarja 2018 in sklepa št. 2018/655
 Pisni odgovor 

Zaradi pogostih, sistematičnih in hudih kršitev človekovih pravic, ki so jih v zvezni državi Rakhine zagrešile vojaške in varnostne sile Mjanmara/Burme, je Svet sprejel Sklep št. 2018/655(1) o vzpostavitvi pravnega okvira za uvedbo sankcij proti posameznikom v mjanmarskih oboroženih silah in mejni straži.

V sklepu(2) Svet poziva oblasti v Mjanmaru/Burmi, naj terjajo odgovornost za domnevne zločine proti človečnosti, pri čemer je omenjena napotitev na lastno pobudo na Mednarodno kazensko sodišče v skladu s členom 12(3) Rimskega statuta. Na žalost pa v četrti skupni izjavi za javnost(3) v okviru dialoga med Mjanmarom in EU o človekovih pravicah ni navedeno, da bi EU načela to vprašanje.

Po dokumentiranih navedbah Amnesty International(4) je skušala mjanmarska vlada prikriti dokaze, kar kaže, da bi bilo treba vzpostaviti nepristranski in neodvisni mehanizem za pomoč preiskavam o domnevnih grozodejstvih, ki bi se osredotočil na zbiranje in hranjenje dokazov za vnos v glavno podatkovno zbirko za mednarodni kazenski postopek.

1. Kakšna je časovnica za izvajanje omejevalnih ukrepov, zlasti glede določitve seznama zadevnih posameznikov?

2. Ali podpredsednica/visoka predstavnica spodbuja tretje države, zlasti Avstralijo, k sprejetju omejevalnih ukrepov, kot je navedeno v členu 11 navedenega sklepa?

3. S katerimi ukrepi nameravata EU in podpredsednica/visoka predstavnica oblasti v Mjanmaru/Burmi prisiliti, da bi terjale odgovornost za storjena dejanja ter da bi podprle vzpostavitev nepristranskega in neodvisnega mehanizem?

(1)http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D0655&qid=1525780037173&from=EN
(2)http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6418-2018-INIT/sl/pdf
(3)https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage_en/41089/JOINT%20PRESS%20RELEASE:%20Myanmar%20and%20the%20European%20Union%20hold%204th%20Human%20Rights%20Dialogue
(4)https://www.amnesty.org/download/Documents/ASA1680182018ENGLISH.PDF

Izvirni jezik vprašanja: EN 
Zadnja posodobitev: 14. junij 2018Pravno obvestilo