Tillbaka till Europarl-webbplatsen

Choisissez la langue de votre document :

Parlamentsfrågor
PDF 7kWORD 18k
29 maj 2018
E-002892-18
Frågor för skriftligt besvarande E-002892-18
till kommissionen
Artikel 130 i arbetsordningen
Ana Gomes (S&D) , Marisa Matias (GUE/NGL) , Maria Arena (S&D) , Michèle Rivasi (Verts/ALE) , Nessa Childers (S&D) , Jill Evans (Verts/ALE) , Lola Sánchez Caldentey (GUE/NGL) , Takis Hadjigeorgiou (GUE/NGL) , Patricia Lalonde (ALDE) , Ivo Vajgl (ALDE) , Bart Staes (Verts/ALE) , Miguel Urbán Crespo (GUE/NGL) , Ana Miranda (Verts/ALE) , Molly Scott Cato (Verts/ALE) , Marie-Pierre Vieu (GUE/NGL) , Izaskun Bilbao Barandica (ALDE) , Gilles Pargneaux (S&D) , Eleonora Forenza (GUE/NGL) , Judith Sargentini (Verts/ALE) , Martina Anderson (GUE/NGL) , Matt Carthy (GUE/NGL) , Liadh Ní Riada (GUE/NGL) , Lynn Boylan (GUE/NGL) , Jakop Dalunde (Verts/ALE) , Ernest Urtasun (Verts/ALE) , Josep-Maria Terricabras (Verts/ALE) , Javier Couso Permuy (GUE/NGL) , Julie Ward (S&D) , Neoklis Sylikiotis (GUE/NGL) , Anne-Marie Mineur (GUE/NGL) , Wajid Khan (S&D) , Xabier Benito Ziluaga (GUE/NGL) , Dennis de Jong (GUE/NGL) , Barbara Spinelli (GUE/NGL) , Malin Björk (GUE/NGL) , Sofia Sakorafa (GUE/NGL)

 Angående:  EU-handel med israeliska bosättningar
 Skriftligt svar 

Det finns starka rättsliga bevis för att Europeiska unionen och dess medlemsstater, tillsammans och individuellt, har en skyldighet enligt internationell rätt att inte handla med de israeliska bosättningarna på de ockuperade palestinska områdena, eftersom dessa bosättningar är olagliga och bryter mot de främsta normerna i internationell rätt.

En rättslig analys som stöder detta har publicerats i en fackgranskad vetenskaplig tidskrift, och överlämnades också i ett öppet brev till EU-institutionerna 2015. Brevet var undertecknat av fler än fyrtio juridiska experter och flera domare. Trots detta fortsätter Europeiska unionen idag att acceptera handel med israeliska bosättningar, och därigenom kränker EU sina åtaganden enligt internationell rätt.

I en tidigare parlamentsfråga i detta ämne svarade kommissionen att den rådande politiken återspeglar kommissionens förståelse av den relevanta unionslagstiftningen, men att det är domstolen som har tolkningsföreträde.

Har kommissionen för avsikt att be Europeiska unionens domstol att avgöra huruvida handeln med israeliska bosättningar på de ockuperade palestinska områdena är laglig enligt internationell rätt och enligt unionsrätten?

Frågans originalspråk: EN 
Senaste uppdatering: 12 juni 2018Rättsligt meddelande