Takaisin Europarl-portaaliin

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi (valittuna)
 • sv - svenska
Parlamentin jäsenten esittämät kysymykset
PDF 100kWORD 18k
15. kesäkuuta 2018
E-003262-18
Kirjallisesti vastattava kysymys E-003262-18
komissiolle
työjärjestyksen 130 artikla
Sirpa Pietikäinen (PPE)

 Aihe:  Lintudirektiivin velvoitteiden noudattaminen talousmetsien hakkuissa lintujen pesintäaikana
 Kirjallinen vastaus 

Luonnonvaraisten lintujen suojelusta annetun direktiivin (2009/147/EY, lintudirektiivi) 5 artiklan mukaan jäsenvaltioiden on toteutettava toimenpiteet, joilla kielletään lintujen tahallinen häirintä erityisesti lisääntymis‐ ja jälkeläisten kasvatusaikana, jos häirintä vaikuttaisi merkittävästi direktiivin tavoitteisiin.

Suomessa on omaksuttu tulkinta, että luonnonsuojelulaki, jolla lintudirektiivi on täytäntöönpantu, ei rajoita talousmetsien kesähakkuita lintujen pesintäaikana. Näkemys esitetään mm. maa‐ ja metsätalousministeriön kesähakkuutyöryhmän muistiossa (MMM 2000:8, s. 24). Tulkinta perustuu näkemykseen, etteivät hakkuut ole lintujen tahallista häirintää.

Tahallisen häiritsemisen sisältöä on täsmennetty komission luontodirektiiviä koskevassa ohjeessa (Guidance document on the strict protection of animal species of Community interest under the Habitats Directive 92/43/EEC, 2007). Käsitettä on täsmennetty myös Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen asiassa C-103/00 antamassa tuomiossa (komissio v. Kreikka, kohdat 34‐36). Lintudirektiivissä tahallisella häiritsemisellä tarkoitetaan samaa kuin luontodirektiivissä.

On ilmeistä, että lintujen tahallista häirintää koskevat lintudirektiivin velvoitteet on Suomessa pantu täytäntöön puutteellisesti eikä lintudirektiivin velvoitteita valvota tehokkaasti, kun viranomaiset Suomessa katsovat, etteivät talousmetsien hakkuut lintujen pesintäaikana ole lintujen tahallista häirintää.

Onko komission näkemyksen mukaan Suomen viranomaisten tulkinta, että talousmetsien hakkuut lintujen pesintäaikana eivät ole lintudirektiivin 5 artiklassa tarkoitettua tahallista häirintää, lintudirektiivin mukainen?

Onko Suomi pannut lintudirektiivin asianmukaisesti täytäntöön ja valvovatko viranomaiset lintudirektiivin velvoitteiden noudattamista tehokkaasti, kun lintujen pesintäaikaiseen häirintään ei puututa?

Päivitetty viimeksi: 1. elokuuta 2018Oikeudellinen huomautus