Návrat na portál Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina (vybraté)
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska
Parlamentné otázky
PDF 106kWORD 20k
25. septembra 2018
E-003315/2018(ASW)
Odpoveď pani Jourovej v mene Európskej komisie
Referenčné číslo otázky: E-003315/2018

Spracúvanie osobných údajov vo verejných registroch sa musí odlišovať od následného spracúvania osobných údajov rôznymi prevádzkovateľmi. Každá z týchto operácií spracúvania údajov si vyžaduje samostatný zákonný dôvod na spracúvanie v zmysle článku 6 ods. 1 všeobecného nariadenia o ochrane údajov(1). Spracúvanie osobných údajov v uvedených verejných registroch na Slovensku musí byť podložené vnútroštátnym právnym predpisom a daný právny predpis musí spĺňať kritériá stanovené v článku 6 ods. 3 všeobecného nariadenia o ochrane údajov.

Vo vnútroštátnych právnych predpisoch sa môžu stanoviť pravidlá uverejňovania osobných údajov a ich opakovaného použitia, pokiaľ tieto predpisy spĺňajú cieľ verejného záujmu a sú primerané sledovanému legitímnemu cieľu. Neziskový subjekt, ktorý nemá osobitné zákonom uložené úlohy vo verejnom záujme, by nemohol využiť článok 6 ods. 1 písm. e) všeobecného nariadenia o ochrane údajov na vykonanie operácií spracúvania údajov. Zákon by musel špecifikovať úlohu, ktorú vo verejnom záujme vykonáva dotknutý neziskový subjekt, pre ktorý je potrebné spracúvanie osobných údajov.

Prevádzkovatelia, ktorí spracúvajú osobné údaje obsiahnuté vo verejnom registri, musia dodržiavať všeobecné nariadenie o ochrane údajov v zmysle zásady zodpovednosti a musia posúdiť, aký právny základ by bol pre toto spracúvanie najvhodnejší. Okrem iných právnych dôvodov uvedených v článku 6 ods. 1 všeobecného nariadenia o ochrane údajov sa môžu uplatňovať oprávnené záujmy prevádzkovateľa, keď nad týmito záujmami neprevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby. Odvolávanie sa na oprávnený záujem bude preto závisieť od sledovaných účelov a rizík, ktoré predstavuje zamýšľané spracúvanie pre práva a slobody dotknutých osôb. Takýto oprávnený záujem sa navyše nevzťahuje na spracúvanie vykonávané orgánmi verejnej moci pri plnení ich úloh.

(1)Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

Posledná úprava: 28. septembra 2018Právne oznámenie