Επιστροφή στη διαδικτυακή πύλη Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά (επιλεγμένο)
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska
Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
PDF 113kWORD 22k
6 Σεπτεμβρίου 2018
E-003659/2018(ASW)
Κοινή απάντηση του κ. Andriukaitis εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Γραπτές ερωτήσεις: E-003659/18 , E-003973/18 , E-003879/18
Αριθμοί αναφοράς των ερωτήσεων: E-003659/2018, E-003879/2018, E-003973/2018

Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1169/2011(1) προβλέπει ότι οι πληροφορίες για τα τρόφιμα δεν πρέπει να είναι παραπλανητικές, μεταξύ άλλων, ως προς τη φύση και τη σύνθεση του τροφίμου, και απαιτεί την αναγραφή της ποσότητας ενός συστατικού ή κατηγορίας συστατικών που χρησιμοποιείται στην παραγωγή ή παρασκευή ενός τροφίμου όταν το εν λόγω συστατικό ή κατηγορία συστατικών διακρίνεται σαφώς στην επισήμανση, με λέξεις, εικόνες ή γραφική απεικόνιση.

Η οδηγία 2001/112/ΕΚ(2) του Συμβουλίου προβλέπει ότι οι χυμοί φρούτων λαμβάνονται μόνο από φρούτα και η ονομασία του προϊόντος αποτελείται από την αναγραφή των χρησιμοποιούμενων φρούτων.

Επιπλέον, η οδηγία 2005/29/ΕΚ(3) συμπληρώνει τομεακή νομοθεσία, όπως ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 ούτως ώστε να διασφαλίζεται υψηλό επίπεδο προστασίας του καταναλωτή έναντι αθέμιτων εμπορικών πρακτικών.

Η αρμοδιότητα για την επιβολή των κανόνων της Ένωσης που σχετίζονται μ’ αυτήν την απάντηση ανήκει στα κράτη μέλη. Συνεπώς, ο τυχόν παραπλανητικός χαρακτήρας της επισήμανσης τροφίμων αξιολογείται πρώτα κατά περίπτωση, σε εθνικό επίπεδο.

Στο πλαίσιο της έκδοσης του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1169/2011, διάφορα κράτη μέλη θεώρησαν ότι, όταν χρησιμοποιούνται όροι όπως «φυσικό», «παραδοσιακό» ή «βιοτεχνικό» (artisanal), είναι τόσο άρρηκτα συνδεδεμένοι με τον εθνικό πολιτισμό και τις εθνικές πρακτικές που θα πρέπει να αξιολογούνται σε τοπικό επίπεδο μέσω της εθνικής νομολογίας ή των κατευθυντήριων γραμμών που καθορίζονται σε εθνικό επίπεδο(4).

Επομένως, η Επιτροπή θεωρεί ότι οι προαναφερθείσες διατάξεις είναι επαρκείς ώστε i) να διασφαλίζεται η επαρκής ενημέρωση των καταναλωτών ως προς την ποσότητα ενός συστατικού και ii) να προστατεύονται οι καταναλωτές από την παραπλάνηση. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή δεν έχει την πρόθεση να προτείνει περαιτέρω εναρμόνιση σε ενωσιακό επίπεδο σχετικά με τη χρήση όρων όπως «φυσικό», «παραδοσιακό» ή «βιοτεχνικό» (artisanal), ούτε να προτείνει νέες ειδικές διατάξεις για την επισήμανση ποτών με βάση χυμούς φρούτων.

(1)Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2011, σχετικά με την παροχή πληροφοριών για τα τρόφιμα στους καταναλωτές (ΕΕ L 304 της 22.11.2011, σ. 18).
(2)Οδηγία 2001/112/ΕΚ του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2001, για τους χυμούς φρούτων και ορισμένα ομοειδή προϊόντα που προορίζονται για τη διατροφή του ανθρώπου (ΕΕ L 10 της 12.1.2002, σ. 58-66).
(3)Οδηγία 2005/29/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαΐου 2005, για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές των επιχειρήσεων προς τους καταναλωτές (ΕΕ L 149 της 11.6.2005, σ. 22).
(4)https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/labelling-nutrition_better-reg_cons-summary.pdf

Τελευταία ενημέρωση: 7 Σεπτεμβρίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου