Terug naar het Europarl-portaal

Choisissez la langue de votre document :

Parlementaire vragen
PDF 98kWORD 18k
3 juli 2018
E-003669-18
Vraag met verzoek om schriftelijk antwoord E-003669-18
aan de Commissie
Artikel 130 van het Reglement
Patricia Lalonde (ALDE) , Catherine Bearder (ALDE) , Alessia Maria Mosca (S&D) , Aleksander Gabelic (S&D) , Jakop Dalunde (Verts/ALE) , Bronis Ropė (Verts/ALE) , Judith Sargentini (Verts/ALE) , Sofia Sakorafa (GUE/NGL) , Franck Proust (PPE) , Karoline Graswander-Hainz (S&D) , Petras Auštrevičius (ALDE) , Nessa Childers (S&D) , Nadja Hirsch (ALDE) , António Marinho e Pinto (ALDE) , Sirpa Pietikäinen (PPE) , Merja Kyllönen (GUE/NGL) , Robert Rochefort (ALDE) , Peter van Dalen (ECR) , José Inácio Faria (PPE)

 Betreft:  Tenuitvoerlegging van de SAP+-regeling in Pakistan
 Schriftelijk antwoord 

Op 19 januari ll. hebben de Commissie en de EDEO een rapport gepubliceerd over de gevolgen van het SAP-stelsel en de bijzondere stimuleringsregeling voor duurzame ontwikkeling en goed bestuur (SAP+) tijdens de periode 2016-2017, vergezeld van een werkdocument per land.

Hoewel talrijke waarnemers en ngo's gewag maken van ernstige schendingen van de mensenrechten, met name vrouwenrechten, en van de internationale arbeidsnormen in Pakistan, komt dit in het rapport niet tot uiting.

1) Kan de Commissie toelichten welke methodologie zij gebruikt om na te gaan of de mensenrechten worden geschonden in door de SAP+ begunstigde landen, en met name in Pakistan? Verricht de Commissie bijvoorbeeld bezoeken  ter plaatste of treedt zij in dialoog met het maatschappelijk middenveld?

2) Hoe is de Commissie voornemens te reageren op de alarmerende berichten over mensenrechtenschendingen in Pakistan?

3) Is de Commissie voornemens om in het kader van de herziening van de Europese verordening over het SAP-stelsel de controle op de naleving van de 27 internationale verdragen inzake de mensenrechten, de rechten van werknemers, milieubescherming en goed bestuur te verbeteren?

Oorspronkelijke taal van de vraag: FR 
Laatst bijgewerkt op: 17 juli 2018Juridische mededeling