Επιστροφή στη διαδικτυακή πύλη Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά (επιλεγμένο)
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska
Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
PDF 102kWORD 18k
5 Οκτωβρίου 2018
E-004170/2018(ASW)
Απάντηση του κ. Vella εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Αριθμός αναφοράς της ερώτησης: E-004170/2018

Η αιολική ενέργεια διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην επίτευξη των εθνικών στόχων για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και στον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής καθώς και στη δημιουργία θέσεων εργασίας. Ωστόσο, τα αιολικά πάρκα πρέπει να συμμορφώνονται με τη σχετική περιβαλλοντική νομοθεσία της ΕΕ.

Η Επιτροπή δεν διενεργεί ελέγχους συμμόρφωσης για μεμονωμένα έργα αιολικών πάρκων. Ωστόσο, όπως αναφέρεται στην απάντηση στις ερωτήσεις E-003351/2018 και E-004127/2018, η Επιτροπή κίνησε διαδικασία επί παραβάσει κατά της Ελλάδας για μη συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία της ΕΕ όσον αφορά τον χωροταξικό σχεδιασμό και την αδειοδότηση αιολικών πάρκων σε ολόκληρη τη χώρα.

Εναπόκειται στα κράτη μέλη να διασφαλίζουν την τήρηση όλων των πτυχών της περιβαλλοντικής νομοθεσίας της ΕΕ πριν εγκρίνουν το έργο και κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής του έργου και να επαληθεύουν ότι, όταν ένα έργο είναι πιθανό να επηρεάσει σημαντικά έναν τόπο του δικτύου Natura 2000, έχει διενεργηθεί κατάλληλη αξιολόγηση (βάσει του άρθρου 6 παράγραφος 3 της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ για την προστασία των οικοτόπων(1)) πριν από την έγκριση του έργου.

Θα πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι επικαιροποιούνται τα περιφερειακά πλαίσια χωροταξικού σχεδιασμού και αειφόρου ανάπτυξης για τις διάφορες περιοχές της Ελλάδας. Στο βαθμό που εφαρμόζεται η οδηγία 2001/42/ΕΚ για την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων(2), θα πρέπει να διενεργείται στρατηγική αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΣΠΕ) πριν από την έγκρισή τους.

Σε περίπτωση που οι πολίτες επιθυμούν να αμφισβητήσουν επιμέρους σχέδια, μεμονωμένες παραβιάσεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας ή παραβίαση των εγκεκριμένων εκτιμήσεων περιβαλλοντικών επιπτώσεων, θα πρέπει να χρησιμοποιούν τα μέσα έννομης προστασίας που είναι διαθέσιμα σε επίπεδο κράτους μέλους, συμπεριλαμβανομένων των εθνικών δικαστηρίων.

(1)ΕΕ L 206 της 22.7.1992, σ. 7-50.
(2)ΕΕ L 197 της 21.7.2001, σ. 30-37.

Τελευταία ενημέρωση: 5 Οκτωβρίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου