Návrat na portál Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina (vybraté)
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska
Parlamentné otázky
PDF 107kWORD 22k
16. januára 2019
E-004798/2018(ASW)
Odpoveď pani Bieńkowskej v mene Európskej komisie
Referenčné číslo otázky: E-004798/2018

V oddiele 5 nariadenia maďarskej vlády č. 76/2018(1) sa okrem iného stanovuje, že ak poskytovateľ služieb prijme platbu uskutočnenú pomocou karty SZÉP, môže poskytovať služby, na ktoré sa vzťahuje uvedené nariadenie, len v rámci Maďarska. Je pravdepodobné, že vec patrí do rámca uplatňovania smernice o službách(2). Príslušný vnútroštátny predpis upravuje poskytovanie služieb.

Cieľom článku 19 smernice o službách je odstrániť prekážky pre príjemcov, ktorí chcú využívať služby poskytované poskytovateľmi služieb so sídlom v iných členských štátoch, a zrušiť diskriminačné požiadavky založené na štátnej príslušnosti alebo mieste bydliska príjemcu. Citovaný maďarský predpis zahŕňa obmedzenie práv príjemcov na nákup takýchto služieb poskytovaných na území iného členského štátu poskytovateľmi usadenými v danom členskom štáte alebo inom členskom štáte, a preto by mohol predstavovať porušenie prvej časti článku 19 smernice o službách.

Predmetný maďarský predpis by takisto predstavoval obmedzenie práva poskytovateľov usadených v Maďarsku poskytovať tieto služby príjemcom karty SZÉP v inom členskom štáte. Znamenalo by to preto porušenie článku 56 Zmluvy o fungovaní Európskej únie. Takéto obmedzenie by mohlo byť zlučiteľné s právnymi predpismi EÚ len vtedy, ak je odôvodnené závažným dôvodom všeobecného záujmu, a je nevyhnutné a primerané na jeho dosiahnutie. Vzhľadom na jeho pravdepodobný nepriamy diskriminačný charakter sa odôvodnenie v tomto prípade zdá byť veľmi zložité.

(1)Vládne nariadenie č. 76/2018 o pravidlách vydávania a využívania rekreačnej Széchenyi (karta SZÉP).
(2)Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/123/ES z 12. decembra 2006 o službách na vnútornom trhu. Ú. v. EÚ L 376, 27.12.2006, s. 36.

Posledná úprava: 21. januára 2019Právne oznámenie