Parlamentní otázky
PDF 30kWORD 20k
24. ledna 2019
E-005952/2018(ASW)
Odpověď komisaře Hogana jménem Evropské komise
Referenční údaje otázky: E-005952/2018

Návrh na zrušení minimální hmotnosti jater pro výrobu foie gras(1) je citlivé téma, které vyvolává diskuse mezi Evropského parlamentu, organizacemi občanské společnosti i zúčastněnými stranami, které se na výrobě foie gras podílejí. Názory na toto téma se liší, což dokládají i otázky k písemnému zodpovězení.

Vzhledem k různorodosti postojů k tomuto tématu pověřila Komise jeho posouzením prostřednictvím externího hodnocení obchodních norem EU nezávislý subjekt. Toto hodnocení nyní probíhá, jak bylo nedávno uvedeno v odpovědi na otázku E-004651/2018, a informace o něm jsou veřejně dostupné(2).

Nezávislý hodnotitel přezkoumá význam platných obchodních norem pro foie gras s ohledem na dosažení cílů stanovených v nařízení Komise (ES) č. 543/2008, a to včetně nezamýšlených vedlejších účinků těchto norem na dobré životní podmínky zvířat. Uvedené hodnocení by v souladu s pokyny pro zlepšování právní úpravy mělo shromáždit a analyzovat dostupné důkazy a názory zúčastněných stran a vyvodit závěry, na jejichž základě bude Komise moci zvážit další opatření, která pak mohou případně vést k přezkumu konkrétních aspektů obchodních norem.

Pro vzájemná setkání je Komise poslancům Evropského parlamentu vždy k dispozici.

(1)Jak stanoví čl. 1 bod 3 nařízení Komise (ES) č. 543/2008 ze dne 16. června 2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, pokud jde o obchodní normy pro drůbeží maso. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?qid=1537193426586&uri=CELEX:02008R0543-20130701
(2)http://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2017-3244337_en https://ec.europa.eu/agriculture/calls-for-tender/2018-015120_en

Poslední aktualizace: 25. ledna 2019Právní upozornění