Parlementaire vragen
PDF 27kWORD 20k
24 januari 2019
E-005952/2018(ASW)
Antwoord van de heer Hogan namens de Europese Commissie
Vraagnummer: E-005952/2018

Het voorstel om het minimumgewicht van levers voor de productie van foie gras(1) te schrappen is een gevoelig onderwerp en maakt discussie los bij zowel leden van het Europees Parlement, maatschappelijke organisaties als belanghebbenden die betrokken zijn bij de productie van foie gras. Zoals de schriftelijke vragen laten zien, verschillen de meningen over het onderwerp.

Wegens de uiteenlopende standpunten over dit thema heeft de Commissie een onafhankelijke instantie aangewezen voor een externe evaluatie van de EU-handelsnormen. Zoals recent werd meegedeeld in het antwoord op vraag E-004651/2018 is het evaluatieproces aan de gang. Informatie daarover is beschikbaar voor het publiek(2).

Een onafhankelijke beoordelaar zal onderzoeken in hoeverre de toepasselijke handelsnormen voor foie gras relevant zijn voor het bereiken van de doelstellingen van Verordening (EG) nr. 543/2008 van de Commissie, en zal daarbij ook nagaan of die normen onbedoelde neveneffecten op het dierenwelzijn hebben. Verwacht wordt dat in het kader van de evaluatie, overeenkomstig de richtsnoeren voor betere regelgeving, beschikbare gegevens en standpunten van belanghebbenden worden verzameld en geanalyseerd en daaruit conclusies worden getrokken. Op basis daarvan zal de Commissie verdere maatregelen overwegen om, in voorkomend geval, specifieke aspecten van de handelsnormen tijdig te herzien.

De Commissie is altijd beschikbaar voor bijeenkomsten met de leden van het Europees Parlement.

(1)Zoals bepaald in artikel 1, lid 3, van Verordening (EG) nr. 543/2008 van de Commissie van 16 juni 2008 houdende uitvoeringsbepalingen voor Verordening (EG) nr. 1234/2007 van de Raad wat betreft de handelsnormen voor vlees van pluimvee https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?qid=1537193426586&uri=CELEX:02008R0543-20130701
(2)http://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2017-3244337_en https://ec.europa.eu/agriculture/calls-for-tender/2018-015120_en

Laatst bijgewerkt op: 28 januari 2019Juridische mededeling