Parlamentsfrågor
PDF 28kWORD 20k
24 januari 2019
E-005952/2018(ASW)
Svar från Phil Hogan på Europeiska kommissionens vägnar
Frågans referensnummer: E-005952/2018

Förslaget om strykning av lägsta levervikt vid produktion av fet gås‐ och anklever (foie gras)(1) är en känslig fråga som ger upphov till diskussioner mellan Europaparlamentets ledamöter, civilsamhällets organisationer och berörda parter som medverkar i produktionen av foie gras. Åsikterna i denna fråga går isär, vilket framgår av skriftliga frågor.

Med tanke på de mycket olika ståndpunkterna i frågan har kommissionen gett ett oberoende organ i uppgift att göra en extern utvärdering av EU:s handelsnormer. Utvärderingsprocessen pågår just nu vilket nyligen påpekats i svaret på fråga E-004651/2018, och information om den finns tillgänglig för allmänheten(2).

En oberoende utvärderare kommer att granska om gällande handelsnormer för foie gras är lämpliga när det gäller att uppnå de mål som anges i kommissionens förordning (EG) nr 543/2008, och om dessa normer har oavsiktliga sidoeffekter för djurskyddet. I enlighet med riktlinjerna för bättre lagstiftning syftar utvärderingen till att samla in och analysera tillgängliga uppgifter och de berörda parternas synpunkter och att dra slutsatser av dessa. Utvärderingen kommer att ligga till grund för kommissionens övervägande att vid behov vidta ytterligare åtgärder för att i god tid se över vissa aspekter av handelsnormerna.

Kommissionen är alltid tillgänglig för möten med ledamöterna av Europaparlamentet.

(1)I enlighet med artikel 1.3 i kommissionens förordning (EG) nr 543/2008 av den 16 juni 2008 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1234/2007 när det gäller handelsnormerna för fjäderfäkötthttps://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?qid=1537193426586&uri=CELEX%3A02008R0543-20130701
(2)https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2017-3244337_svhttps://ec.europa.eu/agriculture/calls-for-tender/2018-015120_sv

Senaste uppdatering: 5 mars 2019Rättsligt meddelande