Парламентарни въпроси
PDF 198kWORD 19k
26 ноември 2018 г.
E-005952-18
Въпрос с искане за писмен отговор E-005952-18
до Комисията
Член 130 от Правилника за дейността
Marlene Mizzi (S&D) , Sirpa Pietikäinen (PPE) , Mark Demesmaeker (ECR) , Petras Auštrevičius (ALDE) , Pascal Durand (Verts/ALE) , Anja Hazekamp (GUE/NGL) , Keith Taylor (Verts/ALE) , Renate Sommer (PPE) , Lola Sánchez Caldentey (GUE/NGL) , Stefan Eck (GUE/NGL) , John Flack (ECR) , Maria Noichl (S&D) , Eleonora Evi (EFDD) , Karin Kadenbach (S&D) , Tilly Metz (Verts/ALE) , Thomas Waitz (Verts/ALE) , Fredrick Federley (ALDE) , Igor Gräzin (ALDE) , António Marinho e Pinto (ALDE) , Urmas Paet (ALDE) , Henna Virkkunen (PPE) , Pascal Arimont (PPE) , Molly Scott Cato (Verts/ALE) , Kathleen Van Brempt (S&D) , Florent Marcellesi (Verts/ALE) , Davor Škrlec (Verts/ALE) , Bart Staes (Verts/ALE) , Bas Eickhout (Verts/ALE) , Sven Giegold (Verts/ALE) , Catherine Bearder (ALDE) , Maria Heubuch (Verts/ALE) , Heidi Hautala (Verts/ALE) , Nessa Childers (S&D) , Isabella De Monte (S&D) , Lynn Boylan (GUE/NGL) , Sabine Lösing (GUE/NGL) , Tunne Kelam (PPE) , Merja Kyllönen (GUE/NGL) , Romana Tomc (PPE) , Svetoslav Hristov Malinov (PPE) , Javier Nart (ALDE) , Theresa Griffin (S&D) , David Martin (S&D) , José Inácio Faria (PPE) , Cécile Kashetu Kyenge (S&D) , Alfred Sant (S&D) , Hilde Vautmans (ALDE) , Michèle Rivasi (Verts/ALE) , Benedek Jávor (Verts/ALE) , Jeppe Kofod (S&D) , Maria Lidia Senra Rodríguez (GUE/NGL) , Brando Benifei (S&D) , Paolo De Castro (S&D) , Michela Giuffrida (S&D) , Miriam Dalli (S&D) , Daniele Viotti (S&D) , Andrejs Mamikins (S&D) , Estefanía Torres Martínez (GUE/NGL) , Stelios Kouloglou (GUE/NGL) , Jytte Guteland (S&D) , Jiří Pospíšil (PPE) , Fabio Massimo Castaldo (EFDD) , Takis Hadjigeorgiou (GUE/NGL) , Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL) , Neoklis Sylikiotis (GUE/NGL) , Ignazio Corrao (EFDD) , Jill Evans (Verts/ALE) , Ernest Urtasun (Verts/ALE) , Jean Lambert (Verts/ALE) , Martin Häusling (Verts/ALE) , Dario Tamburrano (EFDD) , Bodil Valero (Verts/ALE) , Helga Stevens (ECR) , Malin Björk (GUE/NGL) , Sorin Moisă (PPE) , Barbara Matera (PPE) , Vladimír Maňka (S&D) , Anneleen Van Bossuyt (ECR) , null (null)

 Относно:  Насилственото хранене на гъски и патици за производството на гъши и патешки черен дроб (фоа гра)
 Писмен отговор 

Насилственото хранене на животни, което е незаконно в 23 държави членки, среща неодобрението на голямо мнозинство от гражданите на ЕС, които очакват техните институции да ги представляват.

През настоящия парламентарен мандат бяха внесени около 50 въпроса, свързани с насилственото хранене на гъски и патици за производството на гъши и патешки черен дроб (фоа гра). В много от тях се иска изрично Комисията да заличи изискванията за минимално тегло на черния дроб, съдържащи се в Регламент 543/2008, за да може гъшият и патешкият черен дроб да се произвежда без насилствено хранене на птиците. Тази проста и неизискваща никакви разходи мярка би могла да помогне на потребителите да започнат една дългоочаквана промяна.

Досега са постигнати само ограничени резултати.

Получените от Комисията отговори понякога са непоследователни.

Оценката, очаквана от 2016 г. насам, все още не е представена.

Срещата с членове на ЕП, обявена през януари от членовете на Комисията, все още не се е състояла.

Ще се ангажира ли Комисията с предприемането на твърди действия по един въпрос, който силно вълнува толкова много граждани на ЕС?

Комисията ще осъществи ли среща с членовете на ЕП в близко бъдеще?

Език, на който е внесен въпросът: EN 
Последно осъвременяване: 24 януари 2019 г.Правна информация