Parlamentní otázky
PDF 196kWORD 19k
26. listopadu 2018
E-005952-18
Otázka k písemnému zodpovězení E-005952-18
Komisi
článek 130 jednacího řádu
Marlene Mizzi (S&D) , Sirpa Pietikäinen (PPE) , Mark Demesmaeker (ECR) , Petras Auštrevičius (ALDE) , Pascal Durand (Verts/ALE) , Anja Hazekamp (GUE/NGL) , Keith Taylor (Verts/ALE) , Renate Sommer (PPE) , Lola Sánchez Caldentey (GUE/NGL) , Stefan Eck (GUE/NGL) , John Flack (ECR) , Maria Noichl (S&D) , Eleonora Evi (EFDD) , Karin Kadenbach (S&D) , Tilly Metz (Verts/ALE) , Thomas Waitz (Verts/ALE) , Fredrick Federley (ALDE) , Igor Gräzin (ALDE) , António Marinho e Pinto (ALDE) , Urmas Paet (ALDE) , Henna Virkkunen (PPE) , Pascal Arimont (PPE) , Molly Scott Cato (Verts/ALE) , Kathleen Van Brempt (S&D) , Florent Marcellesi (Verts/ALE) , Davor Škrlec (Verts/ALE) , Bart Staes (Verts/ALE) , Bas Eickhout (Verts/ALE) , Sven Giegold (Verts/ALE) , Catherine Bearder (ALDE) , Maria Heubuch (Verts/ALE) , Heidi Hautala (Verts/ALE) , Nessa Childers (S&D) , Isabella De Monte (S&D) , Lynn Boylan (GUE/NGL) , Sabine Lösing (GUE/NGL) , Tunne Kelam (PPE) , Merja Kyllönen (GUE/NGL) , Romana Tomc (PPE) , Svetoslav Hristov Malinov (PPE) , Javier Nart (ALDE) , Theresa Griffin (S&D) , David Martin (S&D) , José Inácio Faria (PPE) , Cécile Kashetu Kyenge (S&D) , Alfred Sant (S&D) , Hilde Vautmans (ALDE) , Michèle Rivasi (Verts/ALE) , Benedek Jávor (Verts/ALE) , Jeppe Kofod (S&D) , Maria Lidia Senra Rodríguez (GUE/NGL) , Brando Benifei (S&D) , Paolo De Castro (S&D) , Michela Giuffrida (S&D) , Miriam Dalli (S&D) , Daniele Viotti (S&D) , Andrejs Mamikins (S&D) , Estefanía Torres Martínez (GUE/NGL) , Stelios Kouloglou (GUE/NGL) , Jytte Guteland (S&D) , Jiří Pospíšil (PPE) , Fabio Massimo Castaldo (EFDD) , Takis Hadjigeorgiou (GUE/NGL) , Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL) , Neoklis Sylikiotis (GUE/NGL) , Ignazio Corrao (EFDD) , Jill Evans (Verts/ALE) , Ernest Urtasun (Verts/ALE) , Jean Lambert (Verts/ALE) , Martin Häusling (Verts/ALE) , Dario Tamburrano (EFDD) , Bodil Valero (Verts/ALE) , Helga Stevens (ECR) , Malin Björk (GUE/NGL) , Sorin Moisă (PPE) , Barbara Matera (PPE) , Vladimír Maňka (S&D) , Anneleen Van Bossuyt (ECR) , null (null)

 Předmět:  Nucený výkrm pro výrobu foie gras
 Písemná odpověď 

Nucený výkrm je nezákonný ve 23 členských státech a staví se proti němu velká většina občanů EU v očekávání, že je jejich orgány budou náležitě zastupovat.

Během tohoto volebního období bylo v souvislosti s nuceným výkrmem pro výrobu foie gras položeno okolo 50 otázek. Mnoho z nich výslovně žádalo Komisi, aby v zájmu povolení výroby foie gras bez nuceného výkrmu zrušila v nařízení č. 543/2008 požadavek na minimální hmotnost jater. Toto jednoduché a nenákladné opatření by spotřebitelům umožnilo prosadit dlouho očekávanou změnu.

Zatím bylo dosaženo jen omezeného pokroku.

Odpovědi Komise byly někdy rozporuplné.

Hodnocení, na které se čeká od roku 2016, není dosud k dispozici.

Ani setkání s EP, které Komise oznámila v lednu, se ještě neuskutečnilo.

Přistoupí Komise v souvislosti s tématem, k němuž zaujímá tolik občanů EU vyostřené postoje, k rozhodné akci?

Zaváže se Komise, že se v blízké budoucnosti setká s EP?

Jazyk, v němž byla otázka vznesena: EN 
Poslední aktualizace: 13. prosince 2018Právní upozornění