Parlamentariske forespørgsler og spørgsmål
PDF 100kWORD 19k
26. november 2018
E-005952-18
Forespørgsel til skriftlig besvarelse E-005952-18
til Kommissionen
jf. forretningsordenens artikel 130
Marlene Mizzi (S&D) , Sirpa Pietikäinen (PPE) , Mark Demesmaeker (ECR) , Petras Auštrevičius (ALDE) , Pascal Durand (Verts/ALE) , Anja Hazekamp (GUE/NGL) , Keith Taylor (Verts/ALE) , Renate Sommer (PPE) , Lola Sánchez Caldentey (GUE/NGL) , Stefan Eck (GUE/NGL) , John Flack (ECR) , Maria Noichl (S&D) , Eleonora Evi (EFDD) , Karin Kadenbach (S&D) , Tilly Metz (Verts/ALE) , Thomas Waitz (Verts/ALE) , Fredrick Federley (ALDE) , Igor Gräzin (ALDE) , António Marinho e Pinto (ALDE) , Urmas Paet (ALDE) , Henna Virkkunen (PPE) , Pascal Arimont (PPE) , Molly Scott Cato (Verts/ALE) , Kathleen Van Brempt (S&D) , Florent Marcellesi (Verts/ALE) , Davor Škrlec (Verts/ALE) , Bart Staes (Verts/ALE) , Bas Eickhout (Verts/ALE) , Sven Giegold (Verts/ALE) , Catherine Bearder (ALDE) , Maria Heubuch (Verts/ALE) , Heidi Hautala (Verts/ALE) , Nessa Childers (S&D) , Isabella De Monte (S&D) , Lynn Boylan (GUE/NGL) , Sabine Lösing (GUE/NGL) , Tunne Kelam (PPE) , Merja Kyllönen (GUE/NGL) , Romana Tomc (PPE) , Svetoslav Hristov Malinov (PPE) , Javier Nart (ALDE) , Theresa Griffin (S&D) , David Martin (S&D) , José Inácio Faria (PPE) , Cécile Kashetu Kyenge (S&D) , Alfred Sant (S&D) , Hilde Vautmans (ALDE) , Michèle Rivasi (Verts/ALE) , Benedek Jávor (Verts/ALE) , Jeppe Kofod (S&D) , Maria Lidia Senra Rodríguez (GUE/NGL) , Brando Benifei (S&D) , Paolo De Castro (S&D) , Michela Giuffrida (S&D) , Miriam Dalli (S&D) , Daniele Viotti (S&D) , Andrejs Mamikins (S&D) , Estefanía Torres Martínez (GUE/NGL) , Stelios Kouloglou (GUE/NGL) , Jytte Guteland (S&D) , Jiří Pospíšil (PPE) , Fabio Massimo Castaldo (EFDD) , Takis Hadjigeorgiou (GUE/NGL) , Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL) , Neoklis Sylikiotis (GUE/NGL) , Ignazio Corrao (EFDD) , Jill Evans (Verts/ALE) , Ernest Urtasun (Verts/ALE) , Jean Lambert (Verts/ALE) , Martin Häusling (Verts/ALE) , Dario Tamburrano (EFDD) , Bodil Valero (Verts/ALE) , Helga Stevens (ECR) , Malin Björk (GUE/NGL) , Sorin Moisă (PPE) , Barbara Matera (PPE) , Vladimír Maňka (S&D) , Anneleen Van Bossuyt (ECR) , null (null)

 Om:  Tvangsfodring med henblik på fremstilling af foie gras
 Skriftlig besvarelse 

Langt de fleste EU-borgere er imod tvangsfodring, som er ulovligt i 23 medlemsstater, og de forventer, at deres institutioner repræsenterer dem.

I denne valgperiode er der blevet stillet ca. 50 spørgsmål om tvangsfodring med henblik på fremstilling af foie gras. I mange af disse blev der udtrykkeligt anmodet om, at Kommissionen gør en indsats for at fjerne kravet om mindste levervægt i forordning (EF) nr. 543/2008 for at muliggøre fremstilling af foie gras uden tvangsfodring. Denne enkle og omkostningsfrie foranstaltning ville give forbrugerne mulighed for at bidrage til den længe ventede forandring.

Indtil videre er der kun gjort begrænsede fremskridt.

Kommissionens svar har nogle gange været inkonsekvente.

Den evaluering, der har været ventet siden 2016, er endnu ikke tilgængelig.

Mødet med medlemmer af Europa-Parlamentet, som blev bebudet i januar af kommissærerne, har endnu ikke fundet sted.

Vil Kommissionen gå i gang med en håndfast indsats på et område, som mange EU-borgere finder meget vigtigt?

Vil Kommissionen forpligte sig til et møde med medlemmer af Europa-Parlamentet i nærmeste fremtid?

Forespørgslens originalsprog: EN 
Seneste opdatering: 19. december 2018Juridisk meddelelse