Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
PDF 195kWORD 19k
26 Νοεμβρίου 2018
E-005952-18
Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-005952-18
προς την Επιτροπή
Άρθρο 130 του Κανονισμού
Marlene Mizzi (S&D) , Sirpa Pietikäinen (PPE) , Mark Demesmaeker (ECR) , Petras Auštrevičius (ALDE) , Pascal Durand (Verts/ALE) , Anja Hazekamp (GUE/NGL) , Keith Taylor (Verts/ALE) , Renate Sommer (PPE) , Lola Sánchez Caldentey (GUE/NGL) , Stefan Eck (GUE/NGL) , John Flack (ECR) , Maria Noichl (S&D) , Eleonora Evi (EFDD) , Karin Kadenbach (S&D) , Tilly Metz (Verts/ALE) , Thomas Waitz (Verts/ALE) , Fredrick Federley (ALDE) , Igor Gräzin (ALDE) , António Marinho e Pinto (ALDE) , Urmas Paet (ALDE) , Henna Virkkunen (PPE) , Pascal Arimont (PPE) , Molly Scott Cato (Verts/ALE) , Kathleen Van Brempt (S&D) , Florent Marcellesi (Verts/ALE) , Davor Škrlec (Verts/ALE) , Bart Staes (Verts/ALE) , Bas Eickhout (Verts/ALE) , Sven Giegold (Verts/ALE) , Catherine Bearder (ALDE) , Maria Heubuch (Verts/ALE) , Heidi Hautala (Verts/ALE) , Nessa Childers (S&D) , Isabella De Monte (S&D) , Lynn Boylan (GUE/NGL) , Sabine Lösing (GUE/NGL) , Tunne Kelam (PPE) , Merja Kyllönen (GUE/NGL) , Romana Tomc (PPE) , Svetoslav Hristov Malinov (PPE) , Javier Nart (ALDE) , Theresa Griffin (S&D) , David Martin (S&D) , José Inácio Faria (PPE) , Cécile Kashetu Kyenge (S&D) , Alfred Sant (S&D) , Hilde Vautmans (ALDE) , Michèle Rivasi (Verts/ALE) , Benedek Jávor (Verts/ALE) , Jeppe Kofod (S&D) , Maria Lidia Senra Rodríguez (GUE/NGL) , Brando Benifei (S&D) , Paolo De Castro (S&D) , Michela Giuffrida (S&D) , Miriam Dalli (S&D) , Daniele Viotti (S&D) , Andrejs Mamikins (S&D) , Estefanía Torres Martínez (GUE/NGL) , Stelios Kouloglou (GUE/NGL) , Jytte Guteland (S&D) , Jiří Pospíšil (PPE) , Fabio Massimo Castaldo (EFDD) , Takis Hadjigeorgiou (GUE/NGL) , Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL) , Neoklis Sylikiotis (GUE/NGL) , Ignazio Corrao (EFDD) , Jill Evans (Verts/ALE) , Ernest Urtasun (Verts/ALE) , Jean Lambert (Verts/ALE) , Martin Häusling (Verts/ALE) , Dario Tamburrano (EFDD) , Bodil Valero (Verts/ALE) , Helga Stevens (ECR) , Malin Björk (GUE/NGL) , Sorin Moisă (PPE) , Barbara Matera (PPE) , Vladimír Maňka (S&D) , Anneleen Van Bossuyt (ECR) , null (null)

 Θέμα:  Καταναγκαστική σίτιση στην παραγωγή φουά γκρα
 Γραπτή απάντηση 

Η καταναγκαστική σίτιση, που είναι παράνομη σε 23 κράτη μέλη, βρίσκει αντίθετη τη μεγάλη πλειονότητα των πολιτών της ΕΕ, οι οποίοι αναμένουν από τα θεσμικά όργανα να τους αντιπροσωπεύουν.

Κατά τη διάρκεια της τρέχουσας κοινοβουλευτικής περιόδου, έχουν κατατεθεί περίπου 50 ερωτήσεις σχετικά με την καταναγκαστική σίτιση στην παραγωγή φουά γκρα. Σε πολλές από αυτές ζητείται ρητά από την Επιτροπή να αναλάβει δράση ώστε να διαγραφεί η απαίτηση για ελάχιστο βάρος ήπατος που προβλέπεται στον κανονισμό 543/2008, ώστε να είναι δυνατή η παραγωγή φουά γκρα χωρίς καταναγκαστική σίτιση. Αυτό το απλό και ανέξοδο μέτρο θα επιτρέψει στους καταναλωτές να καταστήσουν δυνατή την πολυαναμενόμενη αλλαγή.

Μέχρι σήμερα έχει επιτευχθεί μόνο περιορισμένη πρόοδος.

Οι απαντήσεις της Επιτροπής χαρακτηρίζονταν ορισμένες φορές από ασυνέπεια.

Η αξιολόγηση που αναμενόταν από το 2016 δεν είναι ακόμη διαθέσιμη.

Η συνεδρίαση με τους βουλευτές του ΕΚ που είχε ανακοινωθεί τον Ιανουάριο από τους Επιτρόπους δεν έχει πραγματοποιηθεί ακόμα.

Δεσμεύεται η Επιτροπή να αναλάβει αποφασιστική δράση για ένα θέμα το οποίο είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τόσους πολλούς πολίτες της ΕΕ;

Δεσμεύεται η Επιτροπή να οργανώσει συνεδρίαση με τους βουλευτές του ΕΚ σε σύντομο χρονικό διάστημα;

Πρωτότυπη γλώσσα της ερώτησης: EN 
Τελευταία ενημέρωση: 12 Δεκεμβρίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου