Parlamendi esitatud küsimused
PDF 191kWORD 19k
26. november 2018
E-005952-18
Kirjalikult vastatav küsimus E-005952-18
komisjonile
Kodukorra artikkel 130
Marlene Mizzi (S&D) , Sirpa Pietikäinen (PPE) , Mark Demesmaeker (ECR) , Petras Auštrevičius (ALDE) , Pascal Durand (Verts/ALE) , Anja Hazekamp (GUE/NGL) , Keith Taylor (Verts/ALE) , Renate Sommer (PPE) , Lola Sánchez Caldentey (GUE/NGL) , Stefan Eck (GUE/NGL) , John Flack (ECR) , Maria Noichl (S&D) , Eleonora Evi (EFDD) , Karin Kadenbach (S&D) , Tilly Metz (Verts/ALE) , Thomas Waitz (Verts/ALE) , Fredrick Federley (ALDE) , Igor Gräzin (ALDE) , António Marinho e Pinto (ALDE) , Urmas Paet (ALDE) , Henna Virkkunen (PPE) , Pascal Arimont (PPE) , Molly Scott Cato (Verts/ALE) , Kathleen Van Brempt (S&D) , Florent Marcellesi (Verts/ALE) , Davor Škrlec (Verts/ALE) , Bart Staes (Verts/ALE) , Bas Eickhout (Verts/ALE) , Sven Giegold (Verts/ALE) , Catherine Bearder (ALDE) , Maria Heubuch (Verts/ALE) , Heidi Hautala (Verts/ALE) , Nessa Childers (S&D) , Isabella De Monte (S&D) , Lynn Boylan (GUE/NGL) , Sabine Lösing (GUE/NGL) , Tunne Kelam (PPE) , Merja Kyllönen (GUE/NGL) , Romana Tomc (PPE) , Svetoslav Hristov Malinov (PPE) , Javier Nart (ALDE) , Theresa Griffin (S&D) , David Martin (S&D) , José Inácio Faria (PPE) , Cécile Kashetu Kyenge (S&D) , Alfred Sant (S&D) , Hilde Vautmans (ALDE) , Michèle Rivasi (Verts/ALE) , Benedek Jávor (Verts/ALE) , Jeppe Kofod (S&D) , Maria Lidia Senra Rodríguez (GUE/NGL) , Brando Benifei (S&D) , Paolo De Castro (S&D) , Michela Giuffrida (S&D) , Miriam Dalli (S&D) , Daniele Viotti (S&D) , Andrejs Mamikins (S&D) , Estefanía Torres Martínez (GUE/NGL) , Stelios Kouloglou (GUE/NGL) , Jytte Guteland (S&D) , Jiří Pospíšil (PPE) , Fabio Massimo Castaldo (EFDD) , Takis Hadjigeorgiou (GUE/NGL) , Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL) , Neoklis Sylikiotis (GUE/NGL) , Ignazio Corrao (EFDD) , Jill Evans (Verts/ALE) , Ernest Urtasun (Verts/ALE) , Jean Lambert (Verts/ALE) , Martin Häusling (Verts/ALE) , Dario Tamburrano (EFDD) , Bodil Valero (Verts/ALE) , Helga Stevens (ECR) , Malin Björk (GUE/NGL) , Sorin Moisă (PPE) , Barbara Matera (PPE) , Vladimír Maňka (S&D) , Anneleen Van Bossuyt (ECR) , null (null)

 Teema:  Sundsöötmine rasvamaksa („foie gras”) tootmise eesmärgil
 Kirjalik vastus 

Valdav enamus ELi kodanikest on 23 liikmesriigis ebaseadusliku sundsöötmise vastu ja kodanikud eeldavad, et ELi asutused esindavad neid.

Käesoleva ametiaja jooksul esitati rasvamaksa („foie gras”) tootmiseks rakendatava sundsöötmise kohta ligikaudu 50 küsimust. Paljudes neist nõuti, et komisjon võtaks meetmed maksa miinimumkaalu nõude kõrvaldamiseks määruses 543/2008, et lubada rasvamaksa („foie gras”) tootmist sundsöötmiseta. See lihtne ja tasuta meede võimaldaks tarbijatel tugevalt mõjutada kauaoodatud muutuse sisseviimist.

Seni on edusammud olnud väikesed.

Komisjoni vastused on mõnikord olnud vastuolulised.

Endiselt ei ole veel kättesaadav hindamine, mida oodatakse alates 2016. aastast.

Komisjoni liikmete jaanuaris väljakuulutatud koosolek Euroopa Parlamendi liikmetega ei ole veel toimunud.

Kas komisjonil on kavas võtta otsustavad meetmed, et lahendada küsimus, mis on väga paljude ELi kodanike jaoks äärmiselt oluline?

Kas komisjon kavatseb lähiajal kohtuda Euroopa Parlamendi liikmetega?

Keel, milles küsimus esitati: EN 
Viimane päevakajastamine: 12. detsember 2018Õigusalane teave