Parlamentin jäsenten esittämät kysymykset
PDF 190kWORD 19k
26. marraskuuta 2018
E-005952-18
Kirjallisesti vastattava kysymys E-005952-18
komissiolle
työjärjestyksen 130 artikla
Marlene Mizzi (S&D) , Sirpa Pietikäinen (PPE) , Mark Demesmaeker (ECR) , Petras Auštrevičius (ALDE) , Pascal Durand (Verts/ALE) , Anja Hazekamp (GUE/NGL) , Keith Taylor (Verts/ALE) , Renate Sommer (PPE) , Lola Sánchez Caldentey (GUE/NGL) , Stefan Eck (GUE/NGL) , John Flack (ECR) , Maria Noichl (S&D) , Eleonora Evi (EFDD) , Karin Kadenbach (S&D) , Tilly Metz (Verts/ALE) , Thomas Waitz (Verts/ALE) , Fredrick Federley (ALDE) , Igor Gräzin (ALDE) , António Marinho e Pinto (ALDE) , Urmas Paet (ALDE) , Henna Virkkunen (PPE) , Pascal Arimont (PPE) , Molly Scott Cato (Verts/ALE) , Kathleen Van Brempt (S&D) , Florent Marcellesi (Verts/ALE) , Davor Škrlec (Verts/ALE) , Bart Staes (Verts/ALE) , Bas Eickhout (Verts/ALE) , Sven Giegold (Verts/ALE) , Catherine Bearder (ALDE) , Maria Heubuch (Verts/ALE) , Heidi Hautala (Verts/ALE) , Nessa Childers (S&D) , Isabella De Monte (S&D) , Lynn Boylan (GUE/NGL) , Sabine Lösing (GUE/NGL) , Tunne Kelam (PPE) , Merja Kyllönen (GUE/NGL) , Romana Tomc (PPE) , Svetoslav Hristov Malinov (PPE) , Javier Nart (ALDE) , Theresa Griffin (S&D) , David Martin (S&D) , José Inácio Faria (PPE) , Cécile Kashetu Kyenge (S&D) , Alfred Sant (S&D) , Hilde Vautmans (ALDE) , Michèle Rivasi (Verts/ALE) , Benedek Jávor (Verts/ALE) , Jeppe Kofod (S&D) , Maria Lidia Senra Rodríguez (GUE/NGL) , Brando Benifei (S&D) , Paolo De Castro (S&D) , Michela Giuffrida (S&D) , Miriam Dalli (S&D) , Daniele Viotti (S&D) , Andrejs Mamikins (S&D) , Estefanía Torres Martínez (GUE/NGL) , Stelios Kouloglou (GUE/NGL) , Jytte Guteland (S&D) , Jiří Pospíšil (PPE) , Fabio Massimo Castaldo (EFDD) , Takis Hadjigeorgiou (GUE/NGL) , Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL) , Neoklis Sylikiotis (GUE/NGL) , Ignazio Corrao (EFDD) , Jill Evans (Verts/ALE) , Ernest Urtasun (Verts/ALE) , Jean Lambert (Verts/ALE) , Martin Häusling (Verts/ALE) , Dario Tamburrano (EFDD) , Bodil Valero (Verts/ALE) , Helga Stevens (ECR) , Malin Björk (GUE/NGL) , Sorin Moisă (PPE) , Barbara Matera (PPE) , Vladimír Maňka (S&D) , Anneleen Van Bossuyt (ECR) , null (null)

 Aihe:  Pakkoruokinta hanhenmaksan tuotannossa
 Kirjallinen vastaus 

Suuri enemmistö EU:n kansalaisista vastustaa pakkoruokintaa, joka on laiton 23 jäsenvaltiossa, ja odottaa, että EU:n toimielimet edustavat niitä.

Tämän vaalikauden aikana on esitetty noin 50 kysymystä, jotka koskevat pakkoruokintaa hanhenmaksan tuotannossa. Monissa niistä on nimenomaisesti pyydetty, että komissio poistaisi asetuksessa (EY) N:o 543/2008 säädetyn maksan vähimmäispainoa koskevan vaatimuksen, jotta hanhenmaksan tuotanto olisi sallittua ilman pakkoruokintaa. Tämä yksinkertainen ja maksuton toimenpide antaisi kuluttajille mahdollisuuden ajaa kauan odotettua muutosta.

Tähän mennessä edistystä ei ole juurikaan nähty.

Komission vastaukset ovat toisinaan olleet epäjohdonmukaisia.

Arviointia on odotettu vuodesta 2016 alkaen, mutta sitä ei ole vieläkään tehty.

Komission jäsenten tammikuussa julkistama tapaaminen Euroopan parlamentin jäsenten kanssa ei ole vielä toteutunut.

— Aikooko komissio ryhtyä päättäväisiin toimiin asiassa, josta todella monilla EU:n kansalaisilla on vahva mielipide?

— Sitoutuuko komissio tapaamaan Euroopan parlamentin jäseniä lyhyellä aikavälillä?

Kysymyksen alkukieli: EN 
Päivitetty viimeksi: 12. joulukuuta 2018Oikeudellinen huomautus