Parlamentiniai klausimai
PDF 195kWORD 19k
2018 m. lapkričio 26 d.
E-005952-18
Klausimas, į kurį atsakoma raštu, Nr. E-005952-18
Komisijai
Darbo tvarkos taisyklių 130 straipsnis
Marlene Mizzi (S&D) , Sirpa Pietikäinen (PPE) , Mark Demesmaeker (ECR) , Petras Auštrevičius (ALDE) , Pascal Durand (Verts/ALE) , Anja Hazekamp (GUE/NGL) , Keith Taylor (Verts/ALE) , Renate Sommer (PPE) , Lola Sánchez Caldentey (GUE/NGL) , Stefan Eck (GUE/NGL) , John Flack (ECR) , Maria Noichl (S&D) , Eleonora Evi (EFDD) , Karin Kadenbach (S&D) , Tilly Metz (Verts/ALE) , Thomas Waitz (Verts/ALE) , Fredrick Federley (ALDE) , Igor Gräzin (ALDE) , António Marinho e Pinto (ALDE) , Urmas Paet (ALDE) , Henna Virkkunen (PPE) , Pascal Arimont (PPE) , Molly Scott Cato (Verts/ALE) , Kathleen Van Brempt (S&D) , Florent Marcellesi (Verts/ALE) , Davor Škrlec (Verts/ALE) , Bart Staes (Verts/ALE) , Bas Eickhout (Verts/ALE) , Sven Giegold (Verts/ALE) , Catherine Bearder (ALDE) , Maria Heubuch (Verts/ALE) , Heidi Hautala (Verts/ALE) , Nessa Childers (S&D) , Isabella De Monte (S&D) , Lynn Boylan (GUE/NGL) , Sabine Lösing (GUE/NGL) , Tunne Kelam (PPE) , Merja Kyllönen (GUE/NGL) , Romana Tomc (PPE) , Svetoslav Hristov Malinov (PPE) , Javier Nart (ALDE) , Theresa Griffin (S&D) , David Martin (S&D) , José Inácio Faria (PPE) , Cécile Kashetu Kyenge (S&D) , Alfred Sant (S&D) , Hilde Vautmans (ALDE) , Michèle Rivasi (Verts/ALE) , Benedek Jávor (Verts/ALE) , Jeppe Kofod (S&D) , Maria Lidia Senra Rodríguez (GUE/NGL) , Brando Benifei (S&D) , Paolo De Castro (S&D) , Michela Giuffrida (S&D) , Miriam Dalli (S&D) , Daniele Viotti (S&D) , Andrejs Mamikins (S&D) , Estefanía Torres Martínez (GUE/NGL) , Stelios Kouloglou (GUE/NGL) , Jytte Guteland (S&D) , Jiří Pospíšil (PPE) , Fabio Massimo Castaldo (EFDD) , Takis Hadjigeorgiou (GUE/NGL) , Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL) , Neoklis Sylikiotis (GUE/NGL) , Ignazio Corrao (EFDD) , Jill Evans (Verts/ALE) , Ernest Urtasun (Verts/ALE) , Jean Lambert (Verts/ALE) , Martin Häusling (Verts/ALE) , Dario Tamburrano (EFDD) , Bodil Valero (Verts/ALE) , Helga Stevens (ECR) , Malin Björk (GUE/NGL) , Sorin Moisă (PPE) , Barbara Matera (PPE) , Vladimír Maňka (S&D) , Anneleen Van Bossuyt (ECR) , null (null)

 Tema:  Šėrimas per prievartą kepenėlių pašteto (pranc. foie gras) gamybos tikslais
 Atsakymas raštu 

Dėl šėrimo per prievartą, kuris yra neteisėtas 23 valstybėse narėse, prieštarauja didžioji dauguma ES piliečių, kurie tikisi, kad jų institucijos jiems atstovauja.

Per Parlamento kadenciją pateikta apie 50 klausimų, susijusių su šėrimu per prievartą kepenėlių pašteto gamybos tikslais. Daugelyje iš šių klausimų aiškiai prašoma Komisijos imtis veiksmų ir panaikinti reikalavimus dėl minimalaus kepenų svorio, nustatytus Reglamente 543/2008, kad būtų sudarytos galimybės gaminti kepenėlių paštetą netaikant šėrimo per prievartą. Ši paprasta ir nieko nekainuojanti priemonė sudarytų galimybes vartotojams pasiekti ilgai lauktų pokyčių.

Iki šiol pasiekta nedidelės pažangos.

Komisijos atsakymai kartais yra nenuoseklūs.

Vertinimas, kurio laukiama nuo 2016 m., dar nepateiktas.

Komisija paskelbė susitikimą su Europos Parlamento nariais įvyksiant sausio mėn., bet kol kas jis dar neįvyko.

Ar Komisija įsipareigos imtis ryžtingų veiksmų klausimu, kuriam tiek daug ES piliečių skiria tokį didelį dėmesį?

Ar Komisija įsipareigos kuo greičiau susitikti su Europos Parlamento nariais?

Klausimo originalo kalba: EN 
Atnaujinta: 2019 m. sausio 28 d.Teisinis pranešimas