Parlementaire vragen
PDF 99kWORD 19k
26 november 2018
E-005952-18
Vraag met verzoek om schriftelijk antwoord E-005952-18
aan de Commissie
Artikel 130 van het Reglement
Marlene Mizzi (S&D) , Sirpa Pietikäinen (PPE) , Mark Demesmaeker (ECR) , Petras Auštrevičius (ALDE) , Pascal Durand (Verts/ALE) , Anja Hazekamp (GUE/NGL) , Keith Taylor (Verts/ALE) , Renate Sommer (PPE) , Lola Sánchez Caldentey (GUE/NGL) , Stefan Eck (GUE/NGL) , John Flack (ECR) , Maria Noichl (S&D) , Eleonora Evi (EFDD) , Karin Kadenbach (S&D) , Tilly Metz (Verts/ALE) , Thomas Waitz (Verts/ALE) , Fredrick Federley (ALDE) , Igor Gräzin (ALDE) , António Marinho e Pinto (ALDE) , Urmas Paet (ALDE) , Henna Virkkunen (PPE) , Pascal Arimont (PPE) , Molly Scott Cato (Verts/ALE) , Kathleen Van Brempt (S&D) , Florent Marcellesi (Verts/ALE) , Davor Škrlec (Verts/ALE) , Bart Staes (Verts/ALE) , Bas Eickhout (Verts/ALE) , Sven Giegold (Verts/ALE) , Catherine Bearder (ALDE) , Maria Heubuch (Verts/ALE) , Heidi Hautala (Verts/ALE) , Nessa Childers (S&D) , Isabella De Monte (S&D) , Lynn Boylan (GUE/NGL) , Sabine Lösing (GUE/NGL) , Tunne Kelam (PPE) , Merja Kyllönen (GUE/NGL) , Romana Tomc (PPE) , Svetoslav Hristov Malinov (PPE) , Javier Nart (ALDE) , Theresa Griffin (S&D) , David Martin (S&D) , José Inácio Faria (PPE) , Cécile Kashetu Kyenge (S&D) , Alfred Sant (S&D) , Hilde Vautmans (ALDE) , Michèle Rivasi (Verts/ALE) , Benedek Jávor (Verts/ALE) , Jeppe Kofod (S&D) , Maria Lidia Senra Rodríguez (GUE/NGL) , Brando Benifei (S&D) , Paolo De Castro (S&D) , Michela Giuffrida (S&D) , Miriam Dalli (S&D) , Daniele Viotti (S&D) , Andrejs Mamikins (S&D) , Estefanía Torres Martínez (GUE/NGL) , Stelios Kouloglou (GUE/NGL) , Jytte Guteland (S&D) , Jiří Pospíšil (PPE) , Fabio Massimo Castaldo (EFDD) , Takis Hadjigeorgiou (GUE/NGL) , Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL) , Neoklis Sylikiotis (GUE/NGL) , Ignazio Corrao (EFDD) , Jill Evans (Verts/ALE) , Ernest Urtasun (Verts/ALE) , Jean Lambert (Verts/ALE) , Martin Häusling (Verts/ALE) , Dario Tamburrano (EFDD) , Bodil Valero (Verts/ALE) , Helga Stevens (ECR) , Malin Björk (GUE/NGL) , Sorin Moisă (PPE) , Barbara Matera (PPE) , Vladimír Maňka (S&D) , Anneleen Van Bossuyt (ECR) , null (null)

 Betreft:  Vetmesten bij de productie van foie gras
 Schriftelijk antwoord 

De grote meerderheid van de EU-burgers, die verwachten dat de instellingen hen vertegenwoordigen, is gekant tegen vetmesten, een praktijk die onwettig is in 23 lidstaten.

Tijdens deze zittingsperiode werden ongeveer 50 vragen ingediend over het vetmesten bij de productie van foie gras. In veel van die vragen werd de Commissie uitdrukkelijk verzocht actie te ondernemen om de eis inzake het minimumgewicht van levers in Verordening (EG) nr. 543/2008 te schrappen zodat het mogelijk wordt foie gras te produceren zonder vetmesten. Deze eenvoudige en kosteloze maatregel zou de consumenten in staat stellen eindelijk verandering teweeg te brengen.

Tot dusver is slechts beperkte vooruitgang geboekt.

De antwoorden van de Commissie waren soms inconsistent.

De sinds 2016 verwachte evaluatie is nog niet beschikbaar.

De bijeenkomst met leden van het Europees Parlement die de leden van de Commissie in januari hebben aangekondigd, heeft nog niet plaatsgevonden.

Zal de Commissie zich inspannen om krachtig op te treden in verband met dit thema, dat zoveel EU-burgers erg belangrijk vinden?

Zal de Commissie op korte  termijn zorgen voor een bijeenkomst met leden van het Europees Parlement?

Oorspronkelijke taal van de vraag: EN 
Laatst bijgewerkt op: 12 december 2018Juridische mededeling