Interpelacje
PDF 197kWORD 19k
26 listopada 2018 r.
E-005952-18
Pytanie wymagające odpowiedzi pisemnej E-005952-18
do Komisji
art. 130 Regulaminu
Marlene Mizzi (S&D) , Sirpa Pietikäinen (PPE) , Mark Demesmaeker (ECR) , Petras Auštrevičius (ALDE) , Pascal Durand (Verts/ALE) , Anja Hazekamp (GUE/NGL) , Keith Taylor (Verts/ALE) , Renate Sommer (PPE) , Lola Sánchez Caldentey (GUE/NGL) , Stefan Eck (GUE/NGL) , John Flack (ECR) , Maria Noichl (S&D) , Eleonora Evi (EFDD) , Karin Kadenbach (S&D) , Tilly Metz (Verts/ALE) , Thomas Waitz (Verts/ALE) , Fredrick Federley (ALDE) , Igor Gräzin (ALDE) , António Marinho e Pinto (ALDE) , Urmas Paet (ALDE) , Henna Virkkunen (PPE) , Pascal Arimont (PPE) , Molly Scott Cato (Verts/ALE) , Kathleen Van Brempt (S&D) , Florent Marcellesi (Verts/ALE) , Davor Škrlec (Verts/ALE) , Bart Staes (Verts/ALE) , Bas Eickhout (Verts/ALE) , Sven Giegold (Verts/ALE) , Catherine Bearder (ALDE) , Maria Heubuch (Verts/ALE) , Heidi Hautala (Verts/ALE) , Nessa Childers (S&D) , Isabella De Monte (S&D) , Lynn Boylan (GUE/NGL) , Sabine Lösing (GUE/NGL) , Tunne Kelam (PPE) , Merja Kyllönen (GUE/NGL) , Romana Tomc (PPE) , Svetoslav Hristov Malinov (PPE) , Javier Nart (ALDE) , Theresa Griffin (S&D) , David Martin (S&D) , José Inácio Faria (PPE) , Cécile Kashetu Kyenge (S&D) , Alfred Sant (S&D) , Hilde Vautmans (ALDE) , Michèle Rivasi (Verts/ALE) , Benedek Jávor (Verts/ALE) , Jeppe Kofod (S&D) , Maria Lidia Senra Rodríguez (GUE/NGL) , Brando Benifei (S&D) , Paolo De Castro (S&D) , Michela Giuffrida (S&D) , Miriam Dalli (S&D) , Daniele Viotti (S&D) , Andrejs Mamikins (S&D) , Estefanía Torres Martínez (GUE/NGL) , Stelios Kouloglou (GUE/NGL) , Jytte Guteland (S&D) , Jiří Pospíšil (PPE) , Fabio Massimo Castaldo (EFDD) , Takis Hadjigeorgiou (GUE/NGL) , Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL) , Neoklis Sylikiotis (GUE/NGL) , Ignazio Corrao (EFDD) , Jill Evans (Verts/ALE) , Ernest Urtasun (Verts/ALE) , Jean Lambert (Verts/ALE) , Martin Häusling (Verts/ALE) , Dario Tamburrano (EFDD) , Bodil Valero (Verts/ALE) , Helga Stevens (ECR) , Malin Björk (GUE/NGL) , Sorin Moisă (PPE) , Barbara Matera (PPE) , Vladimír Maňka (S&D) , Anneleen Van Bossuyt (ECR) , null (null)

 Przedmiot:  Przymusowy tucz do celów produkcji foie gras
 Odpowiedź na piśmie 

Zdecydowana większość obywateli UE, którzy oczekują, że instytucje będą ich reprezentować, sprzeciwia się praktyce przymusowego tuczu uznawanej za niegodną z prawem w 23 państwach członkowskich.

W czasie obecnej kadencji złożono ok. 50 pytań dotyczących przymusowego tuczu do celów produkcji foie gras. W wielu z nich zwrócono się otwarcie do Komisji o podjęcie działań w celu usunięcia z rozporządzenia (WE) nr 543/2008 wymogu minimalnej masy wątroby, aby umożliwić produkcję foie gras bez przymusowego tuczu. Ten prosty i niepociągający za sobą żadnych kosztów środek pozwoliłby konsumentom doprowadzić do długo oczekiwanej zmiany.

Dotychczas osiągnięto niewielki postęp.

Odpowiedzi Komisji były niekiedy niespójne.

Oczekiwana od 2016 r. ocena wciąż nie jest dostępna.

Spotkanie z posłami do PE ogłoszone przez komisarzy w styczniu nie doszło jeszcze do skutku.

Czy Komisja zaangażuje się w zdecydowane działania w kwestii, do której wielu obywateli UE przykłada tak wielką wagę?

Czy Komisja zobowiąże się do jak najszybszego spotkania się z posłami do PE?

Oryginalny język pytania: EN 
Ostatnia aktualizacja: 12 grudnia 2018Informacja prawna