Întrebări parlamentare
PDF 194kWORD 19k
26 noiembrie 2018
E-005952-18
Întrebarea cu solicitare de răspuns scris E-005952-18
adresată Comisiei
Articolul 130 din Regulamentul de procedură
Marlene Mizzi (S&D) , Sirpa Pietikäinen (PPE) , Mark Demesmaeker (ECR) , Petras Auštrevičius (ALDE) , Pascal Durand (Verts/ALE) , Anja Hazekamp (GUE/NGL) , Keith Taylor (Verts/ALE) , Renate Sommer (PPE) , Lola Sánchez Caldentey (GUE/NGL) , Stefan Eck (GUE/NGL) , John Flack (ECR) , Maria Noichl (S&D) , Eleonora Evi (EFDD) , Karin Kadenbach (S&D) , Tilly Metz (Verts/ALE) , Thomas Waitz (Verts/ALE) , Fredrick Federley (ALDE) , Igor Gräzin (ALDE) , António Marinho e Pinto (ALDE) , Urmas Paet (ALDE) , Henna Virkkunen (PPE) , Pascal Arimont (PPE) , Molly Scott Cato (Verts/ALE) , Kathleen Van Brempt (S&D) , Florent Marcellesi (Verts/ALE) , Davor Škrlec (Verts/ALE) , Bart Staes (Verts/ALE) , Bas Eickhout (Verts/ALE) , Sven Giegold (Verts/ALE) , Catherine Bearder (ALDE) , Maria Heubuch (Verts/ALE) , Heidi Hautala (Verts/ALE) , Nessa Childers (S&D) , Isabella De Monte (S&D) , Lynn Boylan (GUE/NGL) , Sabine Lösing (GUE/NGL) , Tunne Kelam (PPE) , Merja Kyllönen (GUE/NGL) , Romana Tomc (PPE) , Svetoslav Hristov Malinov (PPE) , Javier Nart (ALDE) , Theresa Griffin (S&D) , David Martin (S&D) , José Inácio Faria (PPE) , Cécile Kashetu Kyenge (S&D) , Alfred Sant (S&D) , Hilde Vautmans (ALDE) , Michèle Rivasi (Verts/ALE) , Benedek Jávor (Verts/ALE) , Jeppe Kofod (S&D) , Maria Lidia Senra Rodríguez (GUE/NGL) , Brando Benifei (S&D) , Paolo De Castro (S&D) , Michela Giuffrida (S&D) , Miriam Dalli (S&D) , Daniele Viotti (S&D) , Andrejs Mamikins (S&D) , Estefanía Torres Martínez (GUE/NGL) , Stelios Kouloglou (GUE/NGL) , Jytte Guteland (S&D) , Jiří Pospíšil (PPE) , Fabio Massimo Castaldo (EFDD) , Takis Hadjigeorgiou (GUE/NGL) , Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL) , Neoklis Sylikiotis (GUE/NGL) , Ignazio Corrao (EFDD) , Jill Evans (Verts/ALE) , Ernest Urtasun (Verts/ALE) , Jean Lambert (Verts/ALE) , Martin Häusling (Verts/ALE) , Dario Tamburrano (EFDD) , Bodil Valero (Verts/ALE) , Helga Stevens (ECR) , Malin Björk (GUE/NGL) , Sorin Moisă (PPE) , Barbara Matera (PPE) , Vladimír Maňka (S&D) , Anneleen Van Bossuyt (ECR) , null (null)

 Subiect:  Hrănirea forțată în producția de foie gras
 Răspuns scris 

Hrănirea forțată, care este ilegală în 23 state membre, este respinsă de marea majoritate a cetățenilor UE, care se așteaptă ca instituțiile lor să le reprezinte.

În timpul actualei legislaturi s-au depus aproximativ 50 de întrebări privind hrănirea forțată în producția de foie gras. Numeroase din acestea au solicitat în mod explicit Comisiei să ia măsuri pentru eliminarea cerinței privind greutatea minimă a ficatului în Regulamentul (CE) nr. 543/2008 pentru a permite producția de foie gras fără hrănire forțată. Această măsură simplă și fără costuri ar permite consumatorilor să vadă o schimbare mult-așteptată.

Până în prezent nu s-au realizat decât progrese limitate.

Răspunsurile Comisiei au fost uneori incoerente.

Evaluarea așteptată din 2016 nu este încă disponibilă.

Reuniunea cu deputații în Parlamentul European anunțată în ianuarie de către comisari nu a avut încă loc.

Va lua Comisia măsuri ferme pe această temă, de mare interes pentru mulți cetățeni ai UE?

Promite Comisia ca va organiza o întâlnire cu deputații europeni într-un orizont de timp scurt?

Limba originală a întrebării: EN 
Ultima actualizare: 19 decembrie 2018Notă juridică