Parlamentné otázky
PDF 197kWORD 19k
26. novembra 2018
E-005952-18
Otázka na písomné zodpovedanie E-005952-18
Komisii
článok 130 rokovacieho poriadku
Marlene Mizzi (S&D) , Sirpa Pietikäinen (PPE) , Mark Demesmaeker (ECR) , Petras Auštrevičius (ALDE) , Pascal Durand (Verts/ALE) , Anja Hazekamp (GUE/NGL) , Keith Taylor (Verts/ALE) , Renate Sommer (PPE) , Lola Sánchez Caldentey (GUE/NGL) , Stefan Eck (GUE/NGL) , John Flack (ECR) , Maria Noichl (S&D) , Eleonora Evi (EFDD) , Karin Kadenbach (S&D) , Tilly Metz (Verts/ALE) , Thomas Waitz (Verts/ALE) , Fredrick Federley (ALDE) , Igor Gräzin (ALDE) , António Marinho e Pinto (ALDE) , Urmas Paet (ALDE) , Henna Virkkunen (PPE) , Pascal Arimont (PPE) , Molly Scott Cato (Verts/ALE) , Kathleen Van Brempt (S&D) , Florent Marcellesi (Verts/ALE) , Davor Škrlec (Verts/ALE) , Bart Staes (Verts/ALE) , Bas Eickhout (Verts/ALE) , Sven Giegold (Verts/ALE) , Catherine Bearder (ALDE) , Maria Heubuch (Verts/ALE) , Heidi Hautala (Verts/ALE) , Nessa Childers (S&D) , Isabella De Monte (S&D) , Lynn Boylan (GUE/NGL) , Sabine Lösing (GUE/NGL) , Tunne Kelam (PPE) , Merja Kyllönen (GUE/NGL) , Romana Tomc (PPE) , Svetoslav Hristov Malinov (PPE) , Javier Nart (ALDE) , Theresa Griffin (S&D) , David Martin (S&D) , José Inácio Faria (PPE) , Cécile Kashetu Kyenge (S&D) , Alfred Sant (S&D) , Hilde Vautmans (ALDE) , Michèle Rivasi (Verts/ALE) , Benedek Jávor (Verts/ALE) , Jeppe Kofod (S&D) , Maria Lidia Senra Rodríguez (GUE/NGL) , Brando Benifei (S&D) , Paolo De Castro (S&D) , Michela Giuffrida (S&D) , Miriam Dalli (S&D) , Daniele Viotti (S&D) , Andrejs Mamikins (S&D) , Estefanía Torres Martínez (GUE/NGL) , Stelios Kouloglou (GUE/NGL) , Jytte Guteland (S&D) , Jiří Pospíšil (PPE) , Fabio Massimo Castaldo (EFDD) , Takis Hadjigeorgiou (GUE/NGL) , Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL) , Neoklis Sylikiotis (GUE/NGL) , Ignazio Corrao (EFDD) , Jill Evans (Verts/ALE) , Ernest Urtasun (Verts/ALE) , Jean Lambert (Verts/ALE) , Martin Häusling (Verts/ALE) , Dario Tamburrano (EFDD) , Bodil Valero (Verts/ALE) , Helga Stevens (ECR) , Malin Björk (GUE/NGL) , Sorin Moisă (PPE) , Barbara Matera (PPE) , Vladimír Maňka (S&D) , Anneleen Van Bossuyt (ECR) , null (null)

 Vec:  Nútené vykrmovanie pri výrobe husacej/kačacej pečene (foie gras)
 Písomná odpoveď 

S núteným vykrmovaním, ktoré je nezákonné v 23 členských štátoch, nesúhlasí veľká väčšina občanov EÚ, ktorí očakávajú, že ich inštitúcie budú zastupovať.

Počas tohto volebného obdobia bolo predložených približne 50 otázok týkajúcich sa núteného vykrmovania pri výrobe foie gras. V mnohých z nich bola Komisia vyslovene požiadaná, aby vypustila požiadavku minimálnej hmotnosti pečene z nariadenia č. 543/2008 s cieľom umožniť výrobu foie gras bez potreby núteného vykrmovania. Toto jednoduché a nenákladné opatrenie by spotrebiteľom umožnilo prijať dlho očakávanú zmenu.

Doteraz sa dosiahol len obmedzený pokrok.

Odpovede Komisie sú niekedy nejednotné.

Hodnotenie, ktoré sa očakáva od roku 2016, ešte nie je k dispozícii.

Schôdza s poslancami Európskeho parlamentu, ktorú komisári oznámili v januári, sa ešte neuskutočnila.

Podnikne Komisia rozhodné kroky v súvislosti s témou, ktorá veľmi zaujíma mnohých občanov EÚ?

Zaviaže sa Komisia, že v krátkodobom horizonte sa stretne s poslancami EP?

Pôvodný jazyk otázky: EN 
Posledná úprava: 28. januára 2019Právne oznámenie