Parlamentarna vprašanja
PDF 192kWORD 19k
26. november 2018
E-005952-18
Vprašanje za pisni odgovor E-005952-18
za Komisijo
Člen 130 poslovnika
Marlene Mizzi (S&D) , Sirpa Pietikäinen (PPE) , Mark Demesmaeker (ECR) , Petras Auštrevičius (ALDE) , Pascal Durand (Verts/ALE) , Anja Hazekamp (GUE/NGL) , Keith Taylor (Verts/ALE) , Renate Sommer (PPE) , Lola Sánchez Caldentey (GUE/NGL) , Stefan Eck (GUE/NGL) , John Flack (ECR) , Maria Noichl (S&D) , Eleonora Evi (EFDD) , Karin Kadenbach (S&D) , Tilly Metz (Verts/ALE) , Thomas Waitz (Verts/ALE) , Fredrick Federley (ALDE) , Igor Gräzin (ALDE) , António Marinho e Pinto (ALDE) , Urmas Paet (ALDE) , Henna Virkkunen (PPE) , Pascal Arimont (PPE) , Molly Scott Cato (Verts/ALE) , Kathleen Van Brempt (S&D) , Florent Marcellesi (Verts/ALE) , Davor Škrlec (Verts/ALE) , Bart Staes (Verts/ALE) , Bas Eickhout (Verts/ALE) , Sven Giegold (Verts/ALE) , Catherine Bearder (ALDE) , Maria Heubuch (Verts/ALE) , Heidi Hautala (Verts/ALE) , Nessa Childers (S&D) , Isabella De Monte (S&D) , Lynn Boylan (GUE/NGL) , Sabine Lösing (GUE/NGL) , Tunne Kelam (PPE) , Merja Kyllönen (GUE/NGL) , Romana Tomc (PPE) , Svetoslav Hristov Malinov (PPE) , Javier Nart (ALDE) , Theresa Griffin (S&D) , David Martin (S&D) , José Inácio Faria (PPE) , Cécile Kashetu Kyenge (S&D) , Alfred Sant (S&D) , Hilde Vautmans (ALDE) , Michèle Rivasi (Verts/ALE) , Benedek Jávor (Verts/ALE) , Jeppe Kofod (S&D) , Maria Lidia Senra Rodríguez (GUE/NGL) , Brando Benifei (S&D) , Paolo De Castro (S&D) , Michela Giuffrida (S&D) , Miriam Dalli (S&D) , Daniele Viotti (S&D) , Andrejs Mamikins (S&D) , Estefanía Torres Martínez (GUE/NGL) , Stelios Kouloglou (GUE/NGL) , Jytte Guteland (S&D) , Jiří Pospíšil (PPE) , Fabio Massimo Castaldo (EFDD) , Takis Hadjigeorgiou (GUE/NGL) , Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL) , Neoklis Sylikiotis (GUE/NGL) , Ignazio Corrao (EFDD) , Jill Evans (Verts/ALE) , Ernest Urtasun (Verts/ALE) , Jean Lambert (Verts/ALE) , Martin Häusling (Verts/ALE) , Dario Tamburrano (EFDD) , Bodil Valero (Verts/ALE) , Helga Stevens (ECR) , Malin Björk (GUE/NGL) , Sorin Moisă (PPE) , Barbara Matera (PPE) , Vladimír Maňka (S&D) , Anneleen Van Bossuyt (ECR) , null (null)

 Zadeva:  Prisilno pitanje pri proizvodnji foie gras
 Pisni odgovor 

Prisilnemu pitanju, ki je nezakonito v 23 državah članicah, nasprotuje velika večina državljanov EU, ki od svojih institucij pričakujejo, da jih zastopajo.

V tem parlamentarnem obdobju je bilo na temo prisilnega pitanja pri proizvodnji foie gras vloženo približno 50 vprašanj. V mnogih so vlagatelji Komisijo izrecno pozvali, naj iz Uredbe (ES) št. 543/2008 črta zahtevo o minimalni teži jeter, da bi omogočili pridobivanje foie gras brez prisilnega pitanja. Ta preprost in stroškovno poceni ukrep bi omogočil, da bi potrošniki pospešili dolgo pričakovano spremembo.

Doslej je bil dosežen le skromen napredek, odgovori Komisije pa so včasih neskladni.

Ocena, obljubljena že leta 2016, še ni pripravljena in tudi srečanja s poslanci Evropskega parlamenta, ki so ga januarja napovedali komisarji, še ni bilo.

Ali se bo Komisija zavzela za odločne ukrepe v zvezi s temo, ki je za številne državljane EU zelo pomembna?

Ali se je Komisija pripravljena v kratkem srečati s poslanci Evropskega parlamenta?

Izvirni jezik vprašanja: EN 
Zadnja posodobitev: 12. december 2018Pravno obvestilo