Parlamentsfrågor
PDF 100kWORD 19k
26 november 2018
E-005952-18
Frågor för skriftligt besvarande E-005952-18
till kommissionen
Artikel 130 i arbetsordningen
Marlene Mizzi (S&D) , Sirpa Pietikäinen (PPE) , Mark Demesmaeker (ECR) , Petras Auštrevičius (ALDE) , Pascal Durand (Verts/ALE) , Anja Hazekamp (GUE/NGL) , Keith Taylor (Verts/ALE) , Renate Sommer (PPE) , Lola Sánchez Caldentey (GUE/NGL) , Stefan Eck (GUE/NGL) , John Flack (ECR) , Maria Noichl (S&D) , Eleonora Evi (EFDD) , Karin Kadenbach (S&D) , Tilly Metz (Verts/ALE) , Thomas Waitz (Verts/ALE) , Fredrick Federley (ALDE) , Igor Gräzin (ALDE) , António Marinho e Pinto (ALDE) , Urmas Paet (ALDE) , Henna Virkkunen (PPE) , Pascal Arimont (PPE) , Molly Scott Cato (Verts/ALE) , Kathleen Van Brempt (S&D) , Florent Marcellesi (Verts/ALE) , Davor Škrlec (Verts/ALE) , Bart Staes (Verts/ALE) , Bas Eickhout (Verts/ALE) , Sven Giegold (Verts/ALE) , Catherine Bearder (ALDE) , Maria Heubuch (Verts/ALE) , Heidi Hautala (Verts/ALE) , Nessa Childers (S&D) , Isabella De Monte (S&D) , Lynn Boylan (GUE/NGL) , Sabine Lösing (GUE/NGL) , Tunne Kelam (PPE) , Merja Kyllönen (GUE/NGL) , Romana Tomc (PPE) , Svetoslav Hristov Malinov (PPE) , Javier Nart (ALDE) , Theresa Griffin (S&D) , David Martin (S&D) , José Inácio Faria (PPE) , Cécile Kashetu Kyenge (S&D) , Alfred Sant (S&D) , Hilde Vautmans (ALDE) , Michèle Rivasi (Verts/ALE) , Benedek Jávor (Verts/ALE) , Jeppe Kofod (S&D) , Maria Lidia Senra Rodríguez (GUE/NGL) , Brando Benifei (S&D) , Paolo De Castro (S&D) , Michela Giuffrida (S&D) , Miriam Dalli (S&D) , Daniele Viotti (S&D) , Andrejs Mamikins (S&D) , Estefanía Torres Martínez (GUE/NGL) , Stelios Kouloglou (GUE/NGL) , Jytte Guteland (S&D) , Jiří Pospíšil (PPE) , Fabio Massimo Castaldo (EFDD) , Takis Hadjigeorgiou (GUE/NGL) , Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL) , Neoklis Sylikiotis (GUE/NGL) , Ignazio Corrao (EFDD) , Jill Evans (Verts/ALE) , Ernest Urtasun (Verts/ALE) , Jean Lambert (Verts/ALE) , Martin Häusling (Verts/ALE) , Dario Tamburrano (EFDD) , Bodil Valero (Verts/ALE) , Helga Stevens (ECR) , Malin Björk (GUE/NGL) , Sorin Moisă (PPE) , Barbara Matera (PPE) , Vladimír Maňka (S&D) , Anneleen Van Bossuyt (ECR) , null (null)

 Angående:  Tvångsmatning vid gåsleverproduktion
 Skriftligt svar 

Tvångsmatning, som är olagligt i 23 medlemsstater, ogillas av en stor majoritet av EU‐medborgarna, som förväntar sig att deras institutioner ska företräda dem.

Under denna valperiod har det lagts fram omkring 50 frågor om tvångsmatning vid gåsleverproduktion. I många av frågorna begärdes uttryckligen att kommissionen skulle vidta åtgärder för att avskaffa kravet på lägsta levervikt i förordning (EG) nr 543/2008 för att på så sätt möjliggöra gåsleverproduktion utan tvångsmatning. Denna enkla och kostnadsfria åtgärd skulle göra det möjligt för konsumenterna att få till en efterlängtad förändring.

Hittills har begränsade framsteg gjorts.

Kommissionens svar har ibland varit inkonsekventa.

Den utvärdering som skulle ha varit klar 2016 är ännu inte tillgänglig.

Det möte mellan Europaparlamentets ledamöter och de ansvariga kommissionärerna som tillkännagavs i januari har ännu inte ägt rum.

Avser kommissionen att vidta kraftfulla åtgärder i denna fråga, som engagerar många EU‐medborgare?

Avser kommissionen att inom kort träffa Europaparlamentets ledamöter?

Frågans originalspråk: EN 
Senaste uppdatering: 22 januari 2019Rättsligt meddelande