Návrat na portál Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina (vybraté)
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska
Parlamentné otázky
PDF 27kWORD 19k
2. apríla 2019
E-000711/2019(ASW)
Odpoveď pani Vestagerovej v mene Európskej komisie
Referenčné číslo otázky: E-000711/2019

Právo EÚ v oblasti hospodárskej súťaže sa uplatňuje na konanie členských štátov za osobitných okolností. V prípade verejnoprávnych podnikov alebo podnikov, ktorým členské štáty priznávajú osobitné alebo výlučné práva, je príslušným pravidlom článok 106 Zmluvy o fungovaní Európskej Únie (ZFEÚ). Podľa tohto ustanovenia je udelenie osobitných alebo výlučných práv zakázané len vtedy, ak vedie podniky, ktorým boli udelené tieto práva, k porušovaniu pravidiel ZFEÚ, najmä článku 101 (zákaz protisúťažných dohôd) alebo článku 102 ZFEÚ (zákaz zneužívania dominantného postavenia), alebo sa toto porušovanie nedá vylúčiť.

Posudzovanie zlučiteľnosti správania opísaného v článku 106 v spojení s článkami 101 alebo 102 ZFEÚ závisí od konkrétnych okolností prípadu. Na základe poskytnutých informácií Komisia nemôže posúdiť, či osobitné alebo výlučné práva boli udelené jednému alebo viacerým podnikom a ak áno, či viedli predmetné podniky k porušovaniu článkov 101 alebo 102 ZFEÚ alebo či sa toto porušovanie nedalo vylúčiť.

Pokiaľ ide o súvislosť medzi touto požiadavkou a smernicou o sezónnych pracovníkoch, nie je jasné, do akej miery sa takéto opatrenie spája s článkom 16 smernice, keďže sa v ňom stanovujú opatrenia na uľahčenie opätovného vstupu štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí boli sezónnymi pracovníkmi v predchádzajúcich rokoch. Článok 8 ods. 3 smernice však umožňuje členským štátom vykonať „test trhu práce“, aby zabezpečili, že sa uprednostnia štátni príslušníci dotknutého členského štátu, občania EÚ a štátni príslušníci tretích krajín, ktorí sa už zdržiavajú v uvedenom členskom štáte. Možnosť regulácie praktických aspektov testu trhu práce sa ponecháva na členské štáty.

Komisia v súčasnosti posudzuje úplnosť a súlad transpozície smernice o sezónnych pracovníkoch všetkými členskými štátmi vrátane Slovenska.

Posledná úprava: 12. apríla 2019Právne oznámenie