Návrat na portál Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina (vybraté)
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska
Parlamentné otázky
PDF 28kWORD 22k
10. apríla 2019
E-000712/2019(ASW)
Odpoveď pani Jourovej v mene Európskej komisie
Referenčné číslo otázky: E-000712/2019

V novom nariadení o spolupráci v oblasti ochrany spotrebiteľa (CPC)(1), ktoré sa bude uplatňovať od 17. januára 2020, sa od členských štátov vyžaduje, aby zabezpečili, že ich príslušné orgány budú mať k dispozícii minimálny súbor vyšetrovacích právomocí na uplatňovanie tohto nariadenia. V rámci týchto právomocí by príslušné orgány mali mať možnosť vykonávať kontrolné nákupy podľa potreby aj pod utajenou totožnosťou. Cieľom je, aby príslušné orgány overili, či obchodníci dodržiavajú právne predpisy Únie, najmä pokiaľ ide o práva po nákupe, ako je právo na odstúpenie od zmluvy.

Členské štáty si zachovávajú flexibilitu pri konkrétnom vykonávaní a uplatňovaní právomocí a mali by mať možnosť v čo najväčšej možnej miere využívať existujúce vnútroštátne postupy. Pri uplatňovaní právomoci vykonávať kontrolné nákupy pod utajenou totožnosťou („fiktívne nakupovanie“) sa však vyšetrovanie musí uskutočniť takým spôsobom, aby si obchodník nebol vedomý kontroly, príslušný orgán by mal vystupovať ako spotrebiteľ.

Metódy vyšetrovania prijaté pre konkrétny prípad by mali byť primerané, zodpovedajúce povahe a skutočnej alebo potenciálnej škode spôsobenej porušením právnych predpisov a účinné. To znamená, že fiktívne nakupovanie môže byť potrebné len vo veľmi špecifických vyšetrovaniach, napríklad ak je obchodník podozrivý z podvodu.

(1)Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/2394 z 12. decembra 2017 o spolupráci medzi národnými orgánmi zodpovednými za presadzovanie právnych predpisov na ochranu spotrebiteľa a o zrušení nariadenia (ES) č. 2006/2004 (Text s významom pre EHP) (Ú. v. EÚ L 345, 27.12.2017, s. 1 – 26).

Posledná úprava: 12. apríla 2019Právne oznámenie